Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte

Årsmöte 2020

Friluftsfrämjandets årsmöte 2021 ska bli söndag 14 mars. Det lutar åt att det blir helt digitalt.

 

Info om årsmötet 2020:

 

Friluftsfrämjandets årsmöte var söndagen 15 mars 2020 kl. 17:00 på Föreningsgården.

 

Meddelande från ordföranden om hur läget med årsmötet såg ut lördag förmiddag, dagen innan årsmötet:

Kära medlemmar,
På söndagen planerar vi att hålla årsmöte i Föreningsgården, Larbergstorget 9, kl 17.
Med tanke på rådande situation kring coronapandemin så har vi beslutat att erbjuda möjligheten att vara med via nätet.

Länken till mötet är:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQxYzE5NmYtM2QzMC00ZDcyLWEwNDUtNWM3NjU0YzFlOTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b3f5cda-628e-443b-a040-0b85ce30df41%22%2c%22Oid%22%3a%220fae4aeb-9fdc-45bc-8a9d-580647cc7c50%22%7d

Om du kommer att delta fysiskt på mötet så uppmanar vi dig att följa de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och självklart stanna hemma om man känner sig sjuk.

Det kommer inte bli någon förtäring på årsmötet.

För eventuella frågor kan ni kontakta undertecknad
Med bästa hälsningar,
Patrik Blomquist, ordförande

 

Hämta föredragningslista för årsmötet 2020:

Föredragningslista 2020

 

Hämta stadgeförändringen det ska beslutas om på årsmötet 2020:

Stadgeförändring

 

Hämta valberedningens förslag för årsmötet 2020:

Valberedningens förslag

 

Hämta verksamhetsplan för 2020:

Verksamhetsplan 2020

 

Hämta verksamhetsberättelse för 2019:

Verksamhetsberättelse 2019

 

Hämta årsredovisning för 2019:

Årsredovisning 2019

 

Redovisning kring ekonomi för årsmötet 2020:

Redovisning ekonomi

 

Hämta revisionsberättelse för 2019:

Revisionsberättelse 2019

 

Hämta sammanställning för budget 2020:

Sammanställning för budget 2020

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2019 var söndagen 10 mars kl 17:00 på Föreningsgården, Larsbergstorget 9. 

 

Föredragningslista för lokalavdelningens årsmöte 2019:

1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet samt upprop av röstberättigade medlemmar
3) Val av ordförande för mötet
4) Val av sekreterare för mötet
5) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6) Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
7) Godkännande av dagordning
8) Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9) Revisorernas berättelse för samma tid
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11) Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
12) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
13) Behandling av inkomna ärenden/motioner
14) Fastställande av arvode till styrelsen
15) Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår
16) Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
17) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
18) Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
19) Val av en revisor med personlig suppleant
20) Val av valberedning
21) Val av ombud till Regionstämman
22) Utmärkelser
23) Övriga frågor
24) Mötets avslutande

 

Hämta årsmötesprotokoll för 2019:

Årsmötesprotokoll 2019

Hämta verksamhetsberättelsen för 2018:

Verksamhetsberättelse 2018

Hämta signerad verksamhetsberättelse för 2018:

Verksamhetsberättelse 2018 Signerad

Hämta årsredovisningen för 2018:

Årsredovisning 2018 (siffror)

Årsredovisning 2018 (siffror plus bilder)

Hämta verksamhetsplan för 2019:

Verksamhetsplan för 2019

 

 

Årsmötet 2018 för Lidingö lokalavdelning var söndagen 11 mars på Föreningsgården.

Hämta protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet 2018

Hämta verksamhetsberättelsen för 2017:

Verksamhetsberättelse 2017

Hämta årsredovisning för 2017 (powerpoint-format):

Årsredovisning 2017

Hämta årsredovisning för 2017 (skannad pdf):

Årsredovisning 2017

Hämta verksamhetsplan för 2018 (PDF)

Verksamhetsplan 2018

 

 

Årsmötet 2017 för Lidingö lokalavdelning var söndagen 12 mars på Föreningsgården.

Hämta verksamhetsberättelsen för 2016:

Verksamhetsberättelse 2016

Hämta årsredovisningen för 2016:

Årsredovisning 2016

Hämta årsmötesprotokollet 2017:

Årsmötesprotokoll 2017

Hämta verksamhetsplan för 2017:

Verksamhetsplan 2017

 

Hämta årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2015:

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015