Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöte

Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte 2024

 

Årsmötet är onsdag 13 mars.

18.30 Mingel
19.00 Årsmöte

Vi träffas i Föreningsgården (Larsbergstorget 9).

Årsmöteshandlingar går att ladda ner nedan, eller kommer att läggas upp nedan.

Alla medlemmar är välkomna.

 

Preliminär föredragningslista:
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet samt upprop av röstberättigade medlemmar
3) Val av ordförande för mötet
4) Val av sekreterare för mötet
5) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6) Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
7) Godkännande av dagordning
8) Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9) Revisorernas berättelse för samma tid
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11) Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
12) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
13) Behandling av inkomna ärenden/motioner
14) Fastställande av arvode till styrelsen
15) Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår
16) Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
17) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
18) Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
19) Val av en revisor med personlig suppleant
20) Val av valberedning
21) Val av ombud till Regionstämman
22) Utmärkelser
23) Övriga frågor
24) Mötets avslutande

 

Hämta årsredovisning för 2023.

Hämta revisionsberättelse för 2023.

Hämta verksamhetsberättelse för 2023.

Hämta verksamhetsplan för 2024.

Ladda ner förslag om stadgeändring som det ska röstas om under årsmötet.

 

Förslag på styrelseleamöter och annat som det ska röstas om:

Ordförande:
Patrik Blomquist (omval på 1 år)
 
Ledamöter:
Susanne Gren (omval 2 år)
Magdalena Kydd (omval 2 år)
Christian Karlsson (nyval 2 år)
Vibeke Stadling (suppleant 1 år)
 
Revisor:
Celesta von Weisz (omval 1 år)
Fredric Ankarcrona (revisorssuppleant 1 år)

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2023

 

Årsmötet är torsdag 9 mars.

18.30 Mingel
19.00 Årsmöte

Vi träffas i Föreningsgården (Larsbergstorget 9).

I år blir det bara fysiskt möte.

Verksamhetsberättelse samt övrig dokumentation går att ladda ner nedan.

Alla medlemmar är välkomna.

 

Preliminär föredragningslista:
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet samt upprop av röstberättigade medlemmar
3) Val av ordförande för mötet
4) Val av sekreterare för mötet
5) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6) Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
7) Godkännande av dagordning
8) Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9) Revisorernas berättelse för samma tid
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11) Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
12) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
13) Behandling av inkomna ärenden/motioner
14) Fastställande av arvode till styrelsen
15) Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår
16) Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
17) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
18) Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
19) Val av en revisor med personlig suppleant
20) Val av valberedning
21) Val av ombud till Regionstämman
22) Utmärkelser
23) Övriga frågor
24) Mötets avslutande

 

Hämta årsredovisning för 2022.

Hämta revisionsberättelse för 2022.

Hämta verksamhetsberättelse för 2022.

Hämta valberedningens förslag till förtroendeuppgifter.

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2022
 

Årsmötet är tisdag 15 mars.

18.30 Mingel
19.00 Årsmöte

Vi träffas på Utsiktens skola i matsalen (Kyrkviksstigen 3).

För dig som inte kan eller vill närvara finns möjlighet att delta digitalt, se länk nedan. Samma länk kommer användas om restriktioner innebär att vi inte kan ha ett fysiskt möte.

Alla medlemmar är välkomna. Man måste inte anmäla sig, men meddela gärna kansliet om ni tänker delta fysiskt: lidingo@friluftsframjandet.se

 

Hämta årsredovisning för 2021.

Hämta revisionsberättelse för 2021.

Hämta verksamhetsberättelse för 2021.

Hämta verksamhetsplan för 2022.

Hämta valberedningens förslag till förtroendeuppgifter.

Hämta stadgeändringar som ska antas på årsmötet:

https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/4.-dokumentbank/stammohandlingar/2021-riksstamma/beslut/stadgeandringar-beslutade-av-riksstamman-2021.pdf

 

 

 

 

 

Årsmötet 2021:

Då årsmötet 2021 skulle börja hade vi tyvärr tekniska problem med länken. Mötet började istället kl. 18, och nedan är en fungerande länk. Medlemmarna meddelades snabbt via mail, och info lades ut här på hemsidan innan kl. 18.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY2NjhjMDAtYzYyNC00OTY2LWI0ZTAtNmNmZDA5MTExYmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b3f5cda-628e-443b-a040-0b85ce30df41%22%2c%22Oid%22%3a%220fae4aeb-9fdc-45bc-8a9d-580647cc7c50%22%7d

 

Årsmötet 2021 sker digitalt söndagen 14 mars kl 17:00 via TEAMS.

Med hänsyn till den pågående coronaviruspandemin har vi beslutat att ha ett helt digitalt möte. 

Alla medlemmar är välkomna. Man behöver inte anmäla sig.

Länken till mötet är:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameetingYmZjYzhhZWYtNzJjNi00YzkzLWFhNmUtOTUxYTRmYTA1ZGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b3f5cda-628e-443b-a040-0b85ce30df41%22%2c%22Oid%22%3a%220fae4aeb-9fdc-45bc-8a9d-580647cc7c50%22%7d

 

Hämta verksamhetsberättelse för 2020.

 

Hämta årsredovisning för 2020.

 

Hämta (nu uppdaterad) powerpoint med ekonomisk redovisning som ska tas upp på årsmötet, inklusive Årsredovisning för 2020.

 

Hämta revisionsberättelse för 2020.

 

Hämta valberedningens förslag för årsmötet 2021.

 

Hämta föreslagen verksamhetsplan för 2021.

 

Hämta stadgeförändringen det ska beslutas om på årsmötet 2021:

Stadgeförändring

 

Föredragningslista:

1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet samt upprop av röstberättigade medlemmar
3) Val av ordförande för mötet
4) Val av sekreterare för mötet
5) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6) Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
7) Godkännande av dagordning
8) Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9) Revisorernas berättelse för samma tid
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11) Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
12) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
13) Behandling av inkomna ärenden/motioner
14) Fastställande av arvode till styrelsen
15) Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår
16) Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
17) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
18) Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
19) Val av en revisor med personlig suppleant
20) Val av valberedning
21) Val av ombud till Regionstämman
22) Utmärkelser
23) Övriga frågor
24) Mötets avslutande

 

 

 

 

Årsmötet 2020 var söndagen 15 mars 2020 kl. 17:00 på Föreningsgården (och digitalt).

 

Hämta föredragningslista för årsmötet 2020:

Föredragningslista 2020

 

Hämta stadgeförändringen det ska beslutas om på årsmötet 2020:

Stadgeförändring

 

Hämta valberedningens förslag för årsmötet 2020:

Valberedningens förslag

 

Hämta verksamhetsplan för 2020:

Verksamhetsplan 2020

 

Hämta verksamhetsberättelse för 2019:

Verksamhetsberättelse 2019

 

Hämta årsredovisning för 2019:

Årsredovisning 2019

 

Redovisning kring ekonomi för årsmötet 2020:

Redovisning ekonomi

 

Hämta revisionsberättelse för 2019:

Revisionsberättelse 2019

 

Hämta sammanställning för budget 2020:

Sammanställning för budget 2020

 

 

Årsmötet 2019 var söndagen 10 mars kl 17:00 på Föreningsgården, Larsbergstorget 9. 

 

Hämta årsmötesprotokoll för 2019:

Årsmötesprotokoll 2019

Hämta verksamhetsberättelsen för 2018:

Verksamhetsberättelse 2018

Hämta signerad verksamhetsberättelse för 2018:

Verksamhetsberättelse 2018 Signerad

Hämta årsredovisningen för 2018:

Årsredovisning 2018 (siffror)

Årsredovisning 2018 (siffror plus bilder)

Hämta verksamhetsplan för 2019:

Verksamhetsplan för 2019

 

 

Årsmötet 2018 för Lidingö lokalavdelning var söndagen 11 mars på Föreningsgården.

Hämta protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet 2018

Hämta verksamhetsberättelsen för 2017:

Verksamhetsberättelse 2017

Hämta årsredovisning för 2017 (powerpoint-format):

Årsredovisning 2017

Hämta årsredovisning för 2017 (skannad pdf):

Årsredovisning 2017

Hämta verksamhetsplan för 2018 (PDF)

Verksamhetsplan 2018

 

 

Årsmötet 2017 för Lidingö lokalavdelning var söndagen 12 mars på Föreningsgården.

Hämta verksamhetsberättelsen för 2016:

Verksamhetsberättelse 2016

Hämta årsredovisningen för 2016:

Årsredovisning 2016

Hämta årsmötesprotokollet 2017:

Årsmötesprotokoll 2017

Hämta verksamhetsplan för 2017:

Verksamhetsplan 2017