Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 är söndagen 11 mars på Föreningsgården, Larsbergstorget 9.

Samling, välkomstdrink och mingel kl 17.30. Årsmöte kl 18.00.

Därefter förstklassig middag: Ingelsta kalkonfat med vegetariskt alternativ tzay-spett, torfu, pastasallad och ost.

Dryck tar var och en med sig efter eget önskemål.

Middagen är subventionerad och kostar 150 kr per person. Avgiften betalas kontant på plats eller med Swish.

Som tack för stort och viktigt engagemang betalar ledare, grenledare, vildmän, styrelse och övriga funktionärer inget för middagen.

Man behöver inte anmäla sig till själva årsmötet. Men vill du delta i middagen, var vänlig och anmäl dig till kansliet senast 5 mars på telefon 767 53 30 eller via e-post till lidingo@friluftsframjandet.se

Meddela då om du önskar vegetarisk mat.

 

Hämta verksamhetsberättelsen för 2017:

Verksamhetsberättelse 2017

Hämta årsredovisning för 2017 (powerpoint-format):

Årsredovisning 2017

 

Föredragningslista för lokalavdelningens årsmöte:
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet samt upprop av röstberättigade medlemmar
3) Val av ordförande för mötet
4) Val av sekreterare för mötet
5) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6) Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
7) Godkännande av dagordning
8) Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9) Revisorernas berättelse för samma tid
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11) Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
12) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
13) Behandling av inkomna ärenden/motioner
14) Fastställande av arvode till styrelsen
15) Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår
16) Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
17) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
18) Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
19) Val av en revisor med personlig suppleant
20) Val av valberedning
21) Val av ombud till Regionstämman
22) Utmärkelser
23) Övriga frågor
24) Mötets avslutande

 

 

 

Årsmötet 2017 för Lidingö lokalavdelning var söndagen 12 mars på Föreningsgården.

Hämta verksamhetsberättelsen för 2016:

Verksamhetsberättelse 2016

Hämta årsredovisningen för 2016:

Årsredovisning 2016

Hämta årsmötesprotokollet 2017:

Årsmötesprotokoll 2017

Hämta verksamhetsplan för 2017:

Verksamhetsplan 2017

 

Hämta årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2015:

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015