Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Praktisk info till alla ledare i Lidingö lokalavdelning

Information till våra ledare, funktionärer och blivande ledare

Klicka för att ta del av erbjudanden (p.g.a. pandemin har vi dock tyvärr inga just nu):

"Testa på" aktiviteter

Inspirationsföreläsningar

Utbildningar

Gemensamt firande

 

Nedan finner du en sammanfattning av information som är viktig för dig som ledare och funktionär att känna till. Om du har några funderingar eller frågor, vänd dig till din grenledare eller någon i styrelsen.

Friluftsfrämjandets organisation
Friluftsfrämjandet är en nationell organisation med syfte att främja folkhälsa och livsglädje genom skidåkning och annat friluftsliv. Föreningen har tre nivåer: riksorganisationen, regioner samt lokalavdelningar.

Lidingö lokalavdelning ingår i Region Mälardalen och styrs av en styrelse som väljs på årsmötet. 
Alla verksamhetsgrenar finns till vänster i menyn och har en av styrelsen utsedd grenledare. Grenledarna har utökat ansvar för en eller flera verksamhetsgrenar som innebär att de är sammankallande för de andra ledarna inom grenen och upprättar en verksamhetsplan och budget för sektionen. Planen beskriver i korthet sektionens ledarledda aktiviteter under verksamhetsåret och innehåller en sammanfattning av sektionens utbildningsbehov. Det ingår också planering, administration, fortbildning och rekrytering av ledare.

Bli Ledare!
Ledare kan vilken medlem som helst bli och som är intresserad av friluftsliv, vill starta upp en verksamhet eller bli ledare i en befintlig. “Grundkrav: som funktionär, hjälpledare eller ledare hos Friluftsfrämjandet ska du vara en god företrädare för organisationen och varumärket. Alla ledare agerar i enlighet med vår uppförandekod och värdegrund”  

Ledartrappan
För ledarutbildningarna står utbildningsorganisationen Friluftsakademin. För att bli ledare i Friluftsfrämjandet ska du, med godkänt resultat, genomgått:

  1. värdegrundsutbildning (interaktiv webbutbildning) Introduktion till friluftsfrämjandet samt
  2. en godkänd ledarutbildning enligt respektive verksamhets utbildningsplan 

Lokalavdelningen står för kostnaden för utbildning (obs inte alpina som har ett separat upplägg) och ditt bidrag är din tid och ditt engagemang! I den mån vår ekonomi räcker uppmuntrar vi dig att gå kortare kurser som kan vara utvecklande för dig och din verksamhet. Grenledarna har en grundbudget som inkluderar utbildningar och styrelsen kan bevilja ytterligare medel om det behövs. Alla utbildningsönskemål går via grenledaren:

  1. Grenledaren diskuterar och godkänner den föreslagna kursen med ledaren före anmälan.
  2. Ledaren anmäler sig till utbildningen/fortbildningen via webben och anger vid betalning lokalavdelningen som fakturamottagare.
  3. Grenledaren bekräftar före sista anmälningsdag till kursansvarig på regionen att anmälan är godkänd, tills detta är gjort är anmälan preliminär. Bekräftelsen skickas till regionmalardalen@friluftsframjandet.se

Region Mälardalens utbildningar och fortbildningar

Ledarvårdsgruppen
Direkt underställd styrelsen i lokalavdelningen finns ledarvårdsgruppen. De har till uppgift att inspirera och stötta ledare och grenledare  i ledarskapet. Ledarvårdsgruppen träffas ca en gång per månad och diskuterar utifrån fyra hörnstenar: “Testa på”-aktiviteter, Utbildningar, Inspirationsföreläsningar och Gemensamt firande. Deras arbete går att läsas i Verksamhetsberättelsen i Verksamhetsplanen.  Ett övergripande mål är att behålla och få fler ledare. Inför varje styrelsemöte tar en utsedd kontaktperson från styrelsen kontakt med resp grenledare för att få underlag för beslut i styrelsen eller bara för att höra hur det går och vad som planeras framöver.

Utdrag ur Belastningsregistret
För att trygga säkerheten för våra yngre deltagare måste du innan du genomgår utbildning till barnledare eller skidlärare begära ett utdrag från polisen (PM 442.14 utdrag för föreningar där personer ska arbeta med barn). Det lämnas/visas upp för föreningens ordförande före utbildningen, och därefter vartannat år. Om Du önskar få tillbaka ditt utdrag säger du till eller så strimlar vi det.

Kansli och övergripande administration
Lidingö lokalavdelning har förmånen att ha ett eget kansli med personal.

Som ledare och medlem kan man besöka kansliet eller ringa.  Det finns ett litet sortiment av trycksaker, böcker,  marknadsföringsmaterial (beachflagga), en del utrustning som kan användas i grenarna (Triangakök) samt kåsor, märken, nyckelringar för försäljning mm.

Kontaktuppgifter för kansliet

E-post
lidingo@friluftsframjandet.se
Hanteras av föreningens kanslist och läses normalt av flera gånger i veckan.

Som ledare har du möjlighet att få en e-postadress "n.n@friluftsframjandet.se".
Denna kan man lätt vidarebefordra till sin egen e-post. Om man anger denna
adress i medlemsregistret sänds eventuella medlemsutskick man gör från
medlemsregistret angående t.ex. aktiviteter från denna adress och man behöver
inte skylta med sin privata adress. Meddela kansliet, lidingo@friluftsframjandet.se, om du vill erhålla en sådan adress.

Hemsida: www.friluftsframjandet.se/lidingo
Denna sköts huvudsakligen av vår kanslist. Skicka material och information vi kan publicera, gärna en kort berättelse med några bilder om en aktivitet ni genomfört, vi vill ha en levande hemsida!
På Mina sidor (logga in först) finns material och information av många slag för ledare.

Facebook: www.facebook.com/friluftsframjandetlidingo
Lokalavdelningens Facebooksida följs av många personer, såväl medlemmar som icke medlemmar. Vi vill berätta om vad som händer, har hänt och ska hända på ett positivt och inbjudande sätt för att inspirera fler personer att hitta till vår organisation och verksamhet.

OBS! Glöm inte att fråga de personer du fotograferar under en aktivitet om det är OK att de syns på FB eller andra sociala medier. Alternativt fota alltid utan att ansikte syns.

Avgifter
Ledare som leder en aktivitet skall inte betala några kostnader för aktiviteten. Övriga aktiva ledare, funktionärer och ledare under utbildning inom Lidingö lokalavdelning som deltar skall betala självkostnad för aktiviteten såsom hyra av utrustning, måltider och övernattningskostnader.

Betalning vid dagsaktiviteter
Vid dagsaktiviteter såsom vandring eller kajaktur betalar deltagarna antingen med kontanter till ledaren eller direkt till lokalavdelningen med Swish. Ledaren för över kontantbetalningar med Swish till lokalavdelningen.

Endast nedan angivna Swishnummer skall användas:

Vandring

123 155 68 28

Kajak

123 017 39 97

Skridsko

123 148 05 81

Alpina

123 338 48 15

Övrigt

123 471 72 86

Resor/kurser 
Om du är ledare för en resa/fjälltur/kajaktur/kurs eller liknande och vill att deltagarna skall betala direkt till föreningens konto istället för via dig går det också bra. Det är du som ledare som måste kontrollera med kansliet att inbetalningar gjorts. Var noga med att tala om vad deltagarna skall skriva som referens på inbetalningen så att kassören har en chans att spåra vilken betalning som gäller vad.

Plusgiro för Lidingö lokalavdelning: 59 45 54 - 8

Ekonomirapportering, redovisning av utlägg/intäkter
Har du utlägg för föreningens räkning fyller du i och undertecknar en utläggsblankett samt skickar denna + tillhörande kvitto direkt till kassören för att få ut din ersättning.  
Verkar det krångligt så hör du bara av dig till kassören så hjälps vi åt att reda ut det hela.
För milersättning vid resa med egen bil och arvoden finns en speciell blankett

När det gäller ekonomin i din grupp eller aktivitet så gäller lite olika riktlinjer beroende på vilken typ av aktivitet det är du är ledare för. 10 procent av intäkterna går till gemensamma utgifter i lokalavdelningen. En budget ska göras för varje verksamhetsgren varje år och godkännas av styrelsen. Detta sköter grenledaren.

Leverantörsfakturor

Alla inom Friluftsfrämjandet Lidingö som är involverade i leverantörsfakturor ska informera respektive leverantör om att vi önskar ha digitala fakturor och att de skickas till mailadress: inbox.lev.1140664@arkivplats.se. 

Alla som tar emot en leverantörsfaktura i pappersformat ska skicka den vidare till mailadressen inbox.lev.1140664@arkivplats.se genom att antingen scanna in fakturan eller ta foto med mobiltelefonen och skicka vidare.

Om inga av dessa alternativ är möjliga, skicka originalfakturan till kassören. 

Pappersfakturor (originalfakturan) som kommer till Friluftsfrämjandet Lidingö ska sparas på kansliet och vara tillgängliga för revisorerna vid den årliga revisionen.

Planera/administrera och annonsera kommande aktiviteter
Aktivitetshanteraren
V
årt mål är att presentera så många aktiviteter som möjligt på hemsidan. Där administrerar vi det mesta runt aktiviteten, t.ex. tar emot anmälningar, i vissa fall betalning, gör utskick till deltagare och rapporterar statistik. Manualer finns på hemsidan.
Det är din uppgift som ledare att lägga upp dina aktiviteter, och det ska göras innan aktiviteten startar. Grenledaren kan också hantera alla aktiviteter inom den egna sektionen.
När en aktivitet är avslutad ska den slutredovisas i Aktivitetshanteraren så att föreningen får en rättvisande statistik. Detta är viktigt i dialogen med bidragsgivare på nationell, regional och lokalnivå.
Om man vill kan kansliet hjälpa till med att lägga in i Aktivitetshanteraren.

Aktivitetshanteraren skall om möjligt alltid användas och även för aktiviteter som är av repetitiv karaktär. 

Även om aktiviteten är fullbokad skall den synas någonstans på hemsidan.

Aktivitetshanteraren kan även användas för att göra utskick till anmälda (eller av ledare tillagda).

GDPR – EU:s Dataskyddsförordning
Det är din skyldighet som ledare som hanterar personuppgifter att känna till innebörden av GDPR. Genom medlemskap i Friluftsfrämjandet accepterar medlemmen att Friluftsfrämjandet sparar medlemmens personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår av följande länk.

Ansvaret för hantering av personuppgifter som ligger i Aktivitetshanteraren ligger på Riksorganisationen.

Vanliga frågor om GDPR framgår av (inloggat läge) följande länk.

Försäkringar
Alla medlemmar och ledare inom Friluftsfrämjandet är försäkrade genom medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Friluftsfrämjandet, dess regioner eller föreningar anordnad verksamhet samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. För skadeanmälan:

1. Ring 0771-960 960.
2. Uppge Friluftsfrämjandets avtalsnummer 64750.
3. Uppge även ditt medlemsnummer i Friluftsfrämjandet.

Mer information om försäkrigar finns på följande länk.

Alla ledare omfattas också av en ansvarsförsäkring.

 

Säkerhetsplan

För alla aktiviteter måste man som ledare skriva en säkerhetsplan. 

Om man logga in här på hemsidan kan man hämta mallar för säkerhetsplan här.

Gren Vandrings säkerhetsplan för 2020 går att hämta här.