Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Säkerhetsplan

Säkerhetsplanen är tänkt att vara ett hjälpmedel för planeringen, genomförandet och utvärderingen av din aktivitet. Det ska vara ett levande dokument som regelbundet följs upp och förnyas.

Gå igenom säkerhetsplanen tillsammans i ledarteamet i just din grupp. Det ni skriver ner och kommer överens om i ledargruppen håller ni inom ledargruppen för att bättre vara förberedda om olyckan skulle vara framme. 

Ni behöver inte lämna in detta dokument till lokalavdelningen.

Genom att tänka till innan vilka situationer man kan ställas inför och vad man behöver göra i en given situation är det lättare att agera på rätt sätt och skapa trygghet i sitt ledarskap.

Grund för genomförande

Säkerhetsplanen ligger som grund för aktivitetens genomförande och tolkas utifrån den enskilda situationen och ditt goda omdöme. Riskanalysen är den mest omfattande delen, men uppgifter om ledarnas utbildning och erfarenhet, information till deltagare och rutiner är lika viktig.

Enkelt kan sägas att säkerhetsplanen görs i fem steg:

1.     Inför säsongen

2.     Inför aktiviteten

3.     Innan avfärd

4.     På plats

5.     Efter aktiviteten

I slutet av dokumentet finns en checklista som kan användas som underlag när ni planerar en säsong och de olika aktiviteterna ni ska genomföra. Säkerhetsplanen kommer framåt att anpassas för våra olika verksamheter.

Varför ska vi ha en säkerhetsplan?

När konsumentverket gjorde en kontroll av klätterverksamheten i väst efterfrågade de dokumenterade rutiner för det förebyggande säkerhetsarbetet. Se Säkerhetsplan-mallen som ett sätt att lyfta upp säkerhetsfrågorna och skapa en dokumentation.

Som grund i säkerhetsplansarbetet finns Produktsäkerhetslagen (2004:451) där det anges att en tjänsteleverantör (näringsidkare eller ideell förening) har ansvar för att den tjänst som tillhandahålls är säker. Att göra en säkerhetsplan är ett sätt att visa på säkerheten i en aktivitet samt visa att åtgärder har genomförts för att förebygga att olyckor inträffar. Innehållet i detta dokument bygger även på Konsumentverkets "Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete för konsumenttjänster

Säkerhetsplan barnverksamhet

Säkerhetsplan kanotverksamhet