Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Vår organisation

Med över 100 000 medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 400 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Sedan 1892 har vi främjat friluftslivet och värnat allemansrätten.

Som medlemmar inspirerar, stöttar och leder vi varandra. Verksamheten bedrivs främst i lokalavdelningar samt i förskolor och skolor, och stöttas av våra regioner och riksorganisationen.

Det är engagemanget och kompetensen hos våra ledare och pedagoger, bredden på vår verksamhet samt kvaliteten i våra äventyr som är Friluftsfrämjandets unika styrkor. Det är denna bredd – ”på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt och för alla” – som samlas i ett Friluftsfrämjandet.

Så låt äventyret börja, oavsett om det är stort och långt borta, ett par timmar i ett naturreservat, eller små stunder i din vardagsnära natur.

Ett Friluftsfrämjandet

Ansvaret att vara ett Friluftsfrämjandet faller på oss som är ledare, pedagoger förtroendevalda, funktionärer eller anställda. Vårt ledarskap är Välkomnande, Inspirerande, Kompetent, Aktivt och Nyfiket (”VI KAN”). Både när vi träffar deltagare, när vi möter andra ledare och när vi träffar allmänheten, oavsett om det är digitalt, inomhus eller i naturen.

Det är när vi samarbetar inom vår breda organisation som positiva synergier uppstår. T.ex. när skidbacken blir cykelpark veckorna utan snö, när lokalavdelningen och förskolan samarbetar, när långfärdsskridskoledaren även blir vandringsledare, när närliggande lokalavdelningar äger kanadensare tillsammans, när grenledare inom en region arbetar i nätverk, när en förskola går från Skogsmulle i förskolan till I Ur och Skur, när regionerna lånar kursledare av varandra, när medlemmar deltar i olika lokalavdelningars verksamheter, o.s.v.

Vi samlar och styr vår stora organisation demokratiskt, med stadgar, årsmöten och styrelser – lokalt, regionalt och nationellt. Det är genom denna demokratiska struktur, genom vårt VI-KAN-ledarskap, genom verksamhet i dotterbolag och i samarbeten inom vår organisation som vi blir ett Friluftsfrämjandet. En stor och bred organisation, med ett gemensamt uppdrag. Och blå färg på kläderna.

En demokratisk organisation

Friluftsfrämjandets högsta beslutande organ är Riksstämman, där enskilda medlemmar kommer till tals antingen som ombud själva eller genom demokratiskt utsedda ombud. Riksstämman består av ombud för regionerna och lokalavdelningarna. Varje region tilldelas 4 ombud, ungdomsstämman utser 4 ombud och resterande 50 ombud fördelas mellan regionerna i förhållande till andelen medlemmar som finns inom regionen av det totala antalet medlemmar i Friluftsfrämjandet. Minst ett ombud per region ska vara ungdomsmedlem.

Riksorganisationens styrelse ansvarar för att strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen genomför cirka 5 möten per år. Utöver detta genomförs även minst ett längre strategimöte per år.

Organisationens valberedning föreslår styrelsekandidater för stämman som sedan väljer. Kandidaterna utses utifrån den kompetens styrelsen behöver kopplat till utvecklingen på såväl lång som kort sikt. Utöver specifik kompetens prioriteras mångfald vad avser kön, ålder och etnicitet vid rekrytering,

Ledningsgruppen på rikskontoret är ansvarig för att styrelsens beslut genomförs och följs upp.

Hållbart friluftsliv

Friluftsfrämjandet strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuder verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Social hållbarhet som håller över tid bygger på värderingar som främjar mångfald och inkludering och genom samarbeten med aktörer som delar våra värderingar.

Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet. Och det är vårt ansvar att vara det, eftersom vi i friluftslivet tydligt ser effekterna av trasiga ekosystem och klimatförändringar. Vi vill att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska få minst lika goda möjligheter att njuta av friluftslivet. Utmaningarna är många, exempelvis bristen på snö och is i stora delar av Sverige på vintern, när allemansrätten utmanas, när skogens sociala värden försvinner då värdefull natur blir kalhygge, när den vardagsnära naturen hotas av städernas exploatering och när plast och annat skräp hamnar i havet.

Vi strävar efter att löpande utveckla vår verksamhet och våra utbildningar så att vi både stärker kunskapen och medvetenheten samt maximerar organisationens positiva och minimerar organisationens negativa inverkan på ekosystemen och klimatet. Respekt för naturen ska vara en tydlig del av alla våra verksamheter.

Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det ideella engagemanget. Vi bedriver även verksamhet inom förskola och skola utan vinstintresse.

Vi verkar i linje med Sveriges friluftsmål, samt de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna, och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

I takt med att Friluftsfrämjandet utvecklas och växer – då blir även vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle tydligare och ännu större.