Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Föreningsdemokrati

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, ideell organisation. Vi samlar och styr vår stora organisation med stadgar, årsmöten och styrelser – lokalt, regionalt och nationellt.

Enskilda medlemmar, lokalavdelningar och regioner kan påverka Friluftsfrämjandets inriktning och beslut genom att rösta i de styrande organen. Dessa kallas årsmöten och stämmor. Lokalavdelningarna har sina egna årsmöten varje år, regionerna har regionsstämmor och riksorganisationen en årsstämma. Var tredje år hålls även en riksstämma. 

Årsmöte

Alla lokalavdelningar har varje år ett årsmöte. Samtliga närvarande medlemmar tillhörande lokalavdelningen som fyllt 13 år har rösträtt vid årsmötet. På årsmötet behandlas inkomna motioner från medlemmarna. Lokalavdelningens styrelse samt ombud till regionsstämman väljs även under årsmötet. Man fastställer även lokalavdelningens föregående års verksamhetsberättelse och årsredovisning, samt verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår.

Regionstämma

Friluftsfrämjandet består av sex geografiska regioner som alla har en varsin separat regionsstämma varje år. Varje regionstämma består av dubbelt så många ombud som antalet lokalavdelningar som ingår i regionen, med minst 30 medlemmar. Varje lokalavdelning med minst 30 medlemmar tilldelas en grundröst och övriga röster fördelas i proportion till lokalavdelningarnas medlemstal. 

På regionsstämman behandlas bland annat inkomna ärenden och motioner där varje medlem och lokalavdelning inom regionen har rätt att lämna in förslag. På regionsstämman väljs även regionstyrelsen och ombud till årsstämman/riksstämman. Under regionsstämman fastställs även föregående års verksamhetsberättelse och årsredovisning för regionen, samt verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår.

Årsstämma

Friluftsfrämjandets rikstäckande årsstämma hålls varje år, utom vart tredje år då det hålls en riksstämma. På årsstämman behandlas ärenden som riksstyrelsen föreslår samt ärenden som regionstyrelserna föreslår, nya eller förändrade styrdokument och policys bekräftas och ledamöter till riksstyrelsen blir invalda. Under årsstämman fastställs även föregående års verksamhetsberättelse och årsredovisning för organisationen, samt verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår.

Du som medlem kan logga in och läsa om årsstämman för 2023.

Riksstämma

Friluftsfrämjandets högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstämman hålls var tredje år och beslutar om Friluftsfrämjandets strategiska inriktning. Då väljs bland annat riksstyrelsens ordförande som har en 3-årig mandatperiod. Till riksstämman kan enskilda medlemmar lämna in motioner och förslag som kan utveckla organisationen. Alla medlemmar är välkomna till riksstämman men det är demokratiskt valda ombud som fattar besluten. Utöver det beslutas det om samma saker som på årsstämman.

Du som medlem kan logga in och läsa om Riksstämman 2024.

För dig mellan 13-25

Som ung i Friluftsfrämjandet har du flera olika sätt som du kan påverka organisationens inriktning och beslut.

Läs mer: Påverka som ung i Friluftsfrämjandet