Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Strandskyddet i Karlskronaviken i Uttran bevaras!

2017-05-23

Efter lång väntan har Miljödepartementet äntligen beslutat att stödja vår överklagan och därmed bevara strandskyddet i Karlskronaviken.

Det finns många bra saker i kommunens detaljplan för Karlskronaviken, bland annat ett uppförande av en närmare cykelväg till Södertälje, längs järnvägen.  Men alltid när det ska planeras och byggas måste man väga för- och nackdelar mot varandra. Vi såg ett stort problem med planen att uppföra en privatbrygga i viken, som kunde påverka både allmänhetens tillgång till sjön samt natur- och djurliv. Vi kontaktade Naturskyddsföreningen och vi kom överens om att göra en gemensam överklagan mot Länsstyrelsens beslut att häva strandskyddet. Vi beslutade att fokusera enbart på viken för att visa att vi kunde acceptera övriga planförslag och påverkan på miljön, men att vi inte ville att Karlskronaviken skulle påverkas. Nu har vi fått bifall från miljödepartementet och vi hoppas på en konstruktiv dialog framåt med kommunen.

Vad har hänt

I april 2015 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att bifalla Salems kommuns ansökan om upphävande av strandskyddet i Karlskronaviken och ett antal andra strand/klipp- områden i anslutning till detaljplanen för Karlskronaviken, 80-47. Friluftsfrämjandet i Salem tillsammans med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem överklagade länsstyrelsens beslut till Regeringen, miljödepartementet och yrkade på att beslutet ska upphävas vad avser området WB1 i Karlskronaviken och angränsande gräsmatta/strand, Ng UTTRINGE. I april 2017 beslutade Regeringen att upphäva Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet i WB1. Strandskyddet vid gräsmatta/strand anses inte hotat då det inte ingick i Länsstyrelsens beslut om upphävande.

Sammanfattning av Regeringens motivering

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen besluta att ett strandskyddsområde, som avses ingå i en detaljplan, inte längre vara omfattad av strandskydd. Som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i berört område har kommunen i sin ansökan anfört att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Kommunens syfte med vattenområdet WB1 är möjligheten att uppföra en ny brygga för intilliggande bostadsfastigheter.

Regeringen skriver: ”Det finns inget i ärendet som tyder på att området inte vore allemansrättsligt tillgängligt. Något villkor som säkerställer allmänhetens tillgång till området saknas i detaljplanen.”

Regeringen finner mot bakgrund av det anförda och vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen att det inte framkommit att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom berört område. Vad kommunen anfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. Länsstyrelsens beslut bör därför upphävas i denna del.

På Regeringens vägar; Karolina Skog, Fredrik Gemsjö.

2017-04-06, M2015/02219/Me

 

Remissinstans för kommunens detaljplaner, kontakta oss gärna med dina synpunkter!

Friluftsfrämjandet är en remissinstans för att granska och kommentera kommunens detaljplaner. Med utgångspunkt från Friluftsfrämjandets friluftsmiljöprogram, allmänhetens möjlighet till friluftsliv och lokalavdelningens aktiviteter lämnar vi synpunkter på de detaljplaner som berör dessa utgångspunkter. Kontakta gärna oss om du vill diskutera eller har synpunkter du tycker vi ska ha med i pågående eller framtida detaljplaner. I Salems lokalavdelning är Anna Ridderstad Wollberg friluftsmiljöombud (arw1995@hotmail.com).

 

Länk till vårt friluftsmiljöprogram

http://www.friluftsframjandet.se/globalassets/ovrigt-webbinnehall/friluftsmiljo/friluftsmiljoprogrammet/friluftsmiljoprogrammet_okt09.pdf