Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Höstens grillning - det vill partierna

2023-09-18

Magasin Friluftsliv ställer riksdagspartierna mot väggen i en enkät med åtta friluftspolitiska frågor. Ämnena är särskilt heta inför höstbudgeten som läggs fram 20 september. Kommer regeringspartierna att lyssna på oppositionen och öka anslagen till naturvård och friluftsliv?

Text och foto: Erika Enequist

Regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet föreslår att det statliga anslaget till det organiserade friluftslivet ska fördubblas. För att ta reda på hur riksdagspartierna ställer sig till detta och andra friluftspolitiska frågor har Magasin Friluftsliv skickat ut en partienkät lagom till höstbudgetens presentation.

Glädjande nog svarar både M, SD och L att de vill höja anslagen för att friluftslivet ska kunna aktivera fler människor. Här bjuder vi på en sammanfattning av svaren plus två frågor vars kompletta svar redovisas i tabellform. Varje fråga besvarades i enkäten först med JA, NEJ eller KANSKE, och sedan även i fritext.

Läs alla frågor med fullständiga svar i partienkäten: Partienkät 2023 - 8 friluftsfrågor.pdf

Anser ert parti att friluftslivet bidrar till positiva samhällsbidrag?

Alla partierna svarar JA.

Friluftslivet bidrar till en positiv samhällsutveckling – förutsättningarna för friluftsliv bör fortsätta att utvecklas i alla delar av landet, svarar S. M uttrycker att friluftslivets organisationer är en viktig del av demokratin och civilsamhället. Det har en stor betydelse för folkhälsan och skapar tiotusentals arbetstillfällen.

C svarar att fysisk aktivitet och naturupplevelser är viktigt både för att människor ska må bra här och nu och för att undvika kostnader och lidande i framtiden.

KD tycker att friluftslivet bidrar till viljan att bevara natur- och kulturlandskap. Civilsamhällets organisationer är en bärande del av samhällsbygget. V tycker den kunskap om naturen som friluftsrörelsens bidrar med är viktig för att öka samhällsengagemanget kring miljöfrågor.

L svarar att mycket motionerande och idrottande sker spontant och utanför föreningslivet, och det är viktigt att säkra tillgången till Sveriges 30 nationalparker och fler än 5 000 naturreservat.

–Det är glädjande att det finns en stark samsyn bland riksdagspartierna om friluftslivets stora samhällsbidrag. Med en fördubbling av statsanslaget, som kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet föreslagit, skulle det organiserade friluftslivet kunna nå ut till ännu fler, säger Kristina Ljungros, Friluftsfrämjandets generalsekreterare.

Friluftslivets organisationer är en viktig del av demokratin och civilsamhället … har en stor betydelse för folkhälsan …

Bör allemansrätten bevaras och upprätthållas?

Även på denna fråga svarar alla partier JA!

Några konkreta förslag i frågan om allemansrätten är att KD vill utreda hur nuvarande lagstiftning fungerar i förhållande till allemansrätten – som i sig ska värnas.

S vill förenkla för strandnära bebyggelse på landet och vill samtidigt säkra allemansrätten där och bevara dess livsmiljöer för flora och fauna. MP önskar stärka strandskyddet, skärpa straffen för den som olagligen tar mark i anspråk som är till för alla.

MP, S, M, KD, C, SD och L efterlyser en stärkt dialog om och en ökad kunskapsspridning kring allemansrätten.

Är det viktigt att få fler friluftsovana att utöva friluftsliv?

Alla partier utom ett svarar JA på att det är viktigt men det är få konkreta förslag på hur det ska gå till.  L pekar på friluftskortet som regeringen redan landsatt som tillgängliggör friluftsliv och idrott för barn och unga.

M anser det är viktigt att barn och unga får med sig en grundläggande kunskap om att vistas röra sig i skog och mark. SD driver frågan om att återinföra friluftsdagarna som togs bort av tidigare regering. KD skiljer ut sig här genom att svara KANSKE på frågan.

Det viktiga är att människor får möjlighet att upptäcka naturen och de möjligheter som friluftslivet ger. Den största betydelsen för att fler ska utöva friluftsliv är att de föreningar som organiserar, utbildar och möjliggör friluftsliv har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Har civilsamhället i er vision en roll för att sprida friluftskompetens och kunskap om naturen?

Åter tar den samstämmiga JA-kören ton.

KD svarar att ”civilsamhället har den enskilt största betydelsen för ett levande friluftsliv och för människors kunskap om och kontakt med naturen.” De föreslår ”en generös avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer” för att stärka deras ekonomi.

C anser att civilsamhället gör skillnad inom friluftsliv, idrott, socialt arbete och kultur – att det är ”politikens uppgift att riva hinder och röja väg för denna utvecklingskraft.”

MP vill öka anslagen till friluftsorganisationerna ”inte minst för att utöka ledarledd verksamhet och stärka arbetet med att överbrygga naturklyftan.” MP önskar även utjämna ”skillnaderna mellan friluftsliv och idrott när det gäller sociala avgifter för ledarersättningar”, vilket kan få ut fler barn och unga i naturen.

M svarar att Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer är en betydande kunskapsbärare som behöver uppmuntras för att i högre grad vara en tillgång för svensk beredskap.

M och L beklagar att det skurits ner på anslagen till friluftslivet… det ska återställas när ekonomin tillåter det.

Naturen är friluftslivets idrottsarena. I senaste statsbudgeten skars naturvårdsanslaget ner rejält vilket leder till försämrade möjligheter att underhålla och utveckla vandringsleder, naturreservat och friluftsområden.

Vill ni återställa anslaget i höstbudgeten 2023?

S, MP och V tycker samma och kryssar JA. Medan SD, KD, M, L och C kryssar KANSKE.

–Nedskärningarna av naturvården har fått stora negativa konsekvenser för både natur och friluftsinfrastruktur. Jag hoppas att svaren från partierna i regeringsunderlaget om naturanslaget innebär att vi snart får se större anslag igen, säger Friluftsfrämjandets generalsekreterare Kristina Ljungros.

S önskar återställa anslaget i höstbudgeten och MP menar att det kommer att ta tid för naturen att återhämta sig – det tar mer resurser att återupprätta naturtyper som fått förfalla under ett års tid. MP vill stärka anslagen till miljöarbete både till direkta naturvårdsinsatser och till miljövårdande myndigheter.

V har haft högre anslag till naturvården än regeringarna de senaste åren och anser att underhåll och tillgängliggörandet är viktiga. Förslag är finansiering av kollektivtrafik till naturområden och subventionerat TBE-vaccin.

C poängterar att kommunernas ekonomi är avgörande för underhåll av fritidsanläggningar och friluftsområden. M och L beklagar att det skurits ner på anslagen till friluftslivet och att det ska återställas när ekonomin tillåter det.

KD önskar utvärdering och uppföljning av effekterna inom alla områden, och anser att ”resultatet av den samlade politiken och olika aktörers insatser inte är avhängigt en enskild post i statens budget”.

SD svarar att anslagen ska ligga på en nivå som säkerställer att ”vandringsleder och friluftsområden sköts om och tas om hand. Inte minst handlar det om respekten gentemot naturen och djuren.”

Planerar ni för att ta fram ett friluftspolitiskt program liknande de idrottspolitiska program som de flesta partier har?

Här kryssar alla partier KANSKE utom V som kryssar NEJ. Vänstern förklarar att de inte har något idrottspolitiskt program heller utan utvecklar sin politik genom riksdagsmotionerna de lägger varje år.

Det arbetssättet tycks gälla för flera av partierna. C, MP, M och SD uttrycker särskilt att de gör så, SD och M svarar att de säkerligen kommer att, respektive diskuterar möjligheten att, utveckla ett friluftspolitiskt program framöver.

Läs alla frågor med fullständiga svar i partienkäten: Partienkät 2023 - 8 friluftsfrågor.pdf