Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Att söka bidrag

Behovet av underhåll och investeringar utgör ofta en stor påfrestning för ekonomin i en mindre skidverksamhet. Så här kan du göra för att söka ekonomiskt stöd för investeringar i skidanläggningar och andra fastigheter och inventarier.

Lokala bidrags- och långivare

Det finns många lokala bidrags- och långivare genom kommuner, banker, privata aktörer, organisationer, stiftelser och fonder.

På Stiftelsemedel hittar du en översikt på vilken ekonomisk hjälp från stiftelser, kommuner och landsting som går att ansöka om.

Läs mer: Stiftelseregistret hos Stiftelsemedel.se

Länsstyrelsen har också register över de möjligheter som finns i ditt län.

Läs mer: Länsstyrelsen

Finansieringsmöjligheter på nationell nivå 

Svensk bidragsförmedling

Svensk bidragsförmedling är en oberoende konsulttjänst som hjälper organisationer att matcha idéer mot möjliga lösningar för finansiering. De gör inledningsvis en realistisk bedömning av vilka möjligheter som finns, till vilka nivåer och ett rimligt tidsperspektiv.

När ni är överens om förutsättningarna för ett projekt ingår ni i ett samarbete där ni tillsammans jobbar mot att nå de uppsatta målen. Svensk bidragsförmedling har ett arvode som är framgångsbaserat, det vill säga att om de skulle misslyckas så kommer de inte att ta betalt för deras tjänster.

Läs mer: Svensk bidragsförmedling

Jordbruksverket - Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar

Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter eller i samlingslokaler. Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Dessa utgifter kan du få stöd för:

 • köp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning
 • köp eller utveckling av programvara
 • tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen
 • köp av tjänster för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer.

Du kan få stöd för upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Läs mer: Jordbruksverket - Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar

Jordbruksverket – Lokalt ledd utveckling

Engagemang och idéer bidrar till utveckling. Du som har idéer kan föra fram dem, engagera dig i den lokala utvecklingen och söka pengar till projekt från Jordbruksverket.

Du kan till exempel få stöd för

 • projekt som är till nytta för många människor i området
 • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
 • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till företag som samarbetar

Investeringen måste ha ett inköpspris över 22 000 kronor exklusive moms och ha en livslängd på mer än 3 år.

Läs mer: Jordbruksverket - Stöd för lokalt ledd utveckling

Postkodsiftelsen-Grannskapsinitiativet

Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Som ideell förening eller allmännyttig stiftelse finns möjligheten att söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra aktiviteter inom ramen för Grannskapsinitiativet. Du kan tex söka stöd för:

 • Bidrar till levande, öppna och tillgängliga grannskap
 • Helt eller i huvudsak finansieras av ett stöd från Postkodstiftelsen
 • Drivs av en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) som haft svenskt organisationsnummer i minst ett år och haft ett bokslut
 • Verkar i allmännyttans intresse
 • Genomförs i Sverige

Läs mer: Postkodstiftelsen - Grannskapsinitiativet 

ICA-Stiftelsen Folkeprojekt

Här kan du söka bidrag för lättillgängligliga fysiska platser som uppmuntrar till spontan rörelse och förenar ortens invånare. Projektet måste vara avgiftsfritt och totalbudgeten får vara max 250 000 kr, inklusive drift och underhåll för fem år efter invigning.

Läs mer: ICA Stiftelsen - Folke

Boverket – Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

För tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas till hela kostnaden, upp till högst 300 000 kronor per lokal.

 • Åtgärder som höjer lokalens standard
 • Nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän samlingslokal
 • Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering
 • Åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning

Läs merBoverket - Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Boverket – Verksamhetsutvecklingsbidrag

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal.

 • Byggnadsåtgärder vars syfte är att anpassa en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan till exempel vara ombyggnad och upprustning av lokaler och utomhusmiljö eller inköp av inventarier och utrustning till den planerade verksamheten.
 • Verksamheter och aktiviteter som genomförs för att stimulera ungdomsverksamhet i samlingslokalen. Här kan ingå särskilda kostnader för material eller för projektledare och annan personal som är kopplad till projektet.

Verksamhetsutvecklingsbidrag kan lämnas upp till hela den godkända kostnaden. Det är dock inte alltid så att bidrag ges till alla de åtgärder som ingår i ett projekt.

Läs mer: Boverket - Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet 

Riksidrottsförbundet

Om din anläggning har en aktiv skidklubb som nyttjar backen så kan ni samarbeta och söka anläggningsstöd, renoveringsprojekt, säkerhetsprojekt eller andra typer av stöd från Riksidrottsförbundet. Skidklubben måste ha nyttjanderätt i anläggningen för minst 5 år. 

Exempel på stöd:

 • Stöd får beviljas för nya aktivitetsytor samt om- eller tillbyggnationer som ger fler eller utökade aktivitetsytor. Utöver aktivitetsytorna kan även stöd beviljas för sociala ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor. Med sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor eller utbildningslokaler.
 • Stöd får även beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.
 • Stöd kan även beviljas till förvaringsutrymme för idrottsutrustning.

Läs mer: Riksidrottsförbundet - stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Allmänna Arvsfonden

Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Arvsfonden har två typer av stöd:

 • Lokalstöd – när ni vill göra en om-, till-, eller nybyggnation för att kunna starta ny verksamhet på orten (inom tio kilometer).
 • Projektstöd – när ni vill utveckla, ta fram och skapa en metod, en modell, ett arbetssätt eller en typ av verksamhet.

Allmänna Arvsfonden tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Arvsfondsdelegationen tar beslut om nya projekt sex gånger per år.

Läs mer: Allmänna Arvsfonden - Ansök om pengar

Hos Svenska skidförbundet kan du se när Arvsfonden gästade Anläggningsforum. De gav många bra tips på vad du kan tänka på inför ansökan. Se anläggningsforum hos Svenska Skidförbundet

Sparbanksstiftelserna

De lokala sparbanksstiftelserna kan lämna ekonomiskt stöd ur avkastningen från stiftelsernas förmögenhet till projekt som visar starkt samhällsengagemang lokalt, regionalt och nationellt. 

På Swedbanks webbplats hittar du länkar till de olika stiftelserna, där det finns information om vilka möjligheter till stöd som finns lokalt.

Läs mer: Swedbank - Sparbanksstiftelser