Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Opinionsbildning och påverkan

Friluftsfrämjandet arbetar för tätortsnära natur, barns hälsa, allemansrätten och en god friluftsmiljö för alla.

Naturen är friluftslivets arena. De grundläggande förutsättningarna för friluftsliv i Sverige är allemansrätten och en god och tillgänglig friluftsmiljö. Särskilt betydelsefull är den tätortsnära naturen, som bidrar till upplevelser och förbättrad folkhälsa i vardagen.

Friluftsliv – en klimatsmart livsstil

Friluftsfrämjandet vill inspirera till hållbara friluftsaktiviteter för alla och öka intresset och förståelsen för naturens samband. De senaste årens forskning har visat att naturupplevelser är betydelsefulla för människors hälsa och välbefinnande. Dessutom är kontakt med naturen ett viktigt sätt att öka miljömedvetenheten i samhället.

Friluftsliv för alla

Friluftsfrämjandet verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till tätortsnära natur, förskolor och skolor som inkluderar utomhuspedagogik och friluftsliv i sin dagliga verksamhet, grön och barnvänlig stadsplanering och en god friluftsmiljö med höga naturvärden och stor biologisk mångfald.

Därför behöver friluftslivets behov väga tungt i samhällets planering och verksamhet. Beslutsfattare på alla nivåer behöver regelbundet följa upp och utvärdera hur samhället når de tio målen i Sveriges nationella friluftspolitik.

Idag minskar barns rörelse och utevistelse och stillasittandet ökar. Antalet friluftsdagar i skolan har sjunkit dramatiskt de senaste decennierna. Forskning visar dessutom att barn rör sig ännu mindre på ledig tid, med familjen, än vad de gör i skola och förskola. Friluftsfrämjandet driver på för att samhället ska ta ansvar för att naturvistelse och friluftsliv blir tillgängligt för alla barn, oavsett bakgrund.

Så påverkar vi

Genom kontakt med politiker och beslutsfattare. Som remissinstans till regering och myndigheter bidrar vi med våra ståndpunkter i frågor som rör friluftslivet. Vi deltar aktivt i forskningsprojekt, opinionsbildar och samtalar. Dessutom engagerar vi oss i olika myndigheters arbetsgrupper. Friluftsfrämjandets riksorganisation stöttar lokalavdelningar och regioner att påverka sina kommuner till att fatta långsiktigt hållbara beslut när det gäller bl.a. tätortsnära natur och samhällsplanering.

Genom att samverka med andra organisationer utvecklar och kvalitetssäkrar vi friluftslivet, t.ex. i Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Issäkerhetsrådet.