Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Dagordning årsmöte 2023

2023-02-09

Mölnlycke lokalavdelnings årsmöte 2023, 14 mars.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Upprop och fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
 8. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2022
 9. Revisorernas berättelse för 2022
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 11. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgarBehandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 12. Behandling av inkomna ärenden/motioner
 13. Fastställande av arvode till styrelsen
 14. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för 2023
 15. Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.
 16. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val på två år av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
 18. Val på ett år av suppleant (-er) för styrelseledamöter
 19. Val på ett år av två revisorer med personliga suppleanter
 20. Val av valberedning
 21. Val av representant till Föreningen Härsjönäs Lägergård
 22. Val av ombud (2 st) jämte ersättare till Regionstämma (digitalt).
 23. Val av ombud (2 st) Riksstämma, 13/5
 24. Övriga frågor