Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Dagordning årsmöte 2021

Dagordning årsmöte 2021-03-09

 

 

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av ordförande för mötet 
 3. Val av sekreterare för mötet 
 4. Upprop och fastställande av röstlängd 
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 
 7. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat 
 8. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2020 
 9. Revisorernas berättelse för 2020 
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
 11. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar 
 12. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet 
 13. Behandling av inkomna ärenden/motioner 
 14. Fastställande av arvode till styrelsen 
 15. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för 2020 
 16. Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen. 
 17. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
 18. Val på två år av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval 
 19. Val på ett år av suppleant (-er) för styrelseledamöter 
 20. Val på ett år av två revisorer med personliga suppleanter 
 21. Val av valberedning 
 22. Val av representant till Föreningen Härsjönäs Lägergård. 11 mars 
 23. Val av ombud (2 st) jämte ersättare till Regionstämma. 25 mars. 
 24. Val av ombud (2 st) Riksstämma, datum 28-30 maj 
 25. Övriga frågor