Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Praktisk information till alla ledare i Uppsala LA

Intern information till våra ledare och funktionärer i Uppsala lokalavdelning. Här finner du en sammanfattning av information som är viktig för dig som ledare att känna till. Om du har några funderingar eller frågor, vänd dig till din grenledare eller någon i styrelsen.


Topp

Innehåll:

Organisation
Styrelse
Kontakt

Utrustning, profilkläder
Miljöpolicy
Planera, administrera och kommunicera aktiviteter
E-post
Hemsidan
Sociala medier
Medlemsavgift, avgiftsbefrielse
Att bli utnämnd till ledare och ledarutbildning
Grenledare
Försäkringar
Utdrag ur belastningsregistret
Ekonomirapportering
Enkät
Långfärdsskridsko

Idag är vi ca 3100 medlemmar i Friluftsfrämjandet i Uppsala varav drygt 150 är ledare och funktionärer. Vi har för närvarande verksamhet i följande grenar: Knytte, Mulle, Strövare, Frilufsare, TVM (Tre VildmarksMål), Alpin skidskola, Snowboardskola,  Långfärdsskridsko, Låglandsvandring, Fjäll- och vandring och Kajak. Aktiviteterna som organiseras av respektive gren är givetvis säsongsberoende, men med den bredd som FF Uppsala har pågår aktiviteter i stort sett året runt.

Utöver den löpande verksamheten har vi under ett verksamhetsår tre aktiviteter/evenemang som är en möjlighet för Dig att stärka känslan av samhörighet i vår förening och samtidigt bidra till att stärka vårt varumärke. Det är Årsmötet i mars, samt Ledarminglet i juni och december. 

Upp

Friluftsfrämjandets organisation                                   

Friluftsfrämjandet är en nationell organisation med syfte att främja folkhälsa och livsglädje genom skidåkning och annat friluftsliv. Föreningen har tre nivåer, riksorganisationen, regioner samt lokalavdelningar. Uppsala lokalavdelning ingår i Region Mälardalen och styrs av en styrelse som väljs på årsmötet. Varje verksamhetsgren har en utsedd grenledare som har ett utökat ansvar för den specifika verksamheten och också ansvarar för rekrytering av nya ledare samt fortbildning av befintliga ledare. 

Lokalavdelningens styrelse

Vår styrelse består av 7 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter som väljs på årsmötet i mars. Du hittar styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan. Här finns även namn och kontaktuppgifter till våra grenledare.

Upp

Kontakt

Telefon: 070-748 12 47 (telefontid måndag-fredag 14.00-18.00)
Postadress: Dag Hammarskjölds väg 270, 756 52 Uppsala

Hemsida: www.friluftsframjandet.se/uppsala
E-postadress: uppsala@friluftsframjandet.se
Facebook: Friluftsfrämjandet i Uppsala

Bankgiro: 5177-5500
Swish: 1233276458
Organisationsnummer: 817601-0158

Upp

Utrustning och profilkläder

Som ledare i Uppsala lokalavdelning utrustas du med ett Första-Hjälpen-kit samt ett profilklädesbidrag på 500 kr som kan användas för att köpa profilkläder i Friluftsfrämjandets webshop. Bidraget kan erhållas vart tredje år. Föreningen ser gärna att du som ledare har kläder och utrustning som tydligt signalerar att det är Friluftsfrämjandet som bedriver verksamhet.

1. Beställ önskad profilprodukt från FF-shopen (http://friluftsframjandet.jetshop.se/friluftsframjandet-shop-c-174-1.aspx)
2. Antingen väljer du tex en väst, mössa, t-shirt eller skjorta som helt täcks av de 500 kr eller så väljer du något av de dyrare alternativen och står för mellanskillnaden själv.
3. När du lagt din beställning får du en orderbekräftelse via mail, den skickar du till uppsala@friluftsframjandet.se och anger också vilket kontonummer du vill ha ditt bidrag utbetalt till.

Vidare finns utrustning i förrådet som kan användas i verksamheten. Detta inkluderar tält, stormkök, muurikkor, Mulledräkter, luppar, böcker o.s.v. Skikca ett mail till uppsala@friluftsframjandet.se om du vill låna något till dina aktiviteter.

Upp

E-post

Föreningens e-post är uppsala@friluftsframjandet.se 
Som ledare har du möjlighet att få en e-postadress "n.n@friluftsframjandet.se".
Denna kan man lätt vidarebefordra till sin egen e-post. Om man anger denna adress i medlemsregistret sänds eventuella medlemsutskick man gör från medlemsregistret angående aktiviteter t.ex. från denna adress och man behöver inte skylta med sin privata adress. Läs här hur du gör för att skaffa dig en sådan adress.

Hemsidan

www.friluftsframjandet.se/uppsala sköts av uppsala@friluftsframjandet.se. Skicka material och information vi kan publicera, gärna en kort berättelse med några bilder om en aktivitet ni genomfört, vi vill ha en levande hemsida! På Mina sidor (logga in först) finns material och information av många slag för ledare.

Upp

Planera/administera och annonsera kommande aktiviteter

Vårt mål är att presentera så många aktiviteter som möjligt på hemsidan. Där  tar vi ibland emot anmälningar och rapporterar statistik. Manualer finns på hemsidan.

Det är din uppgift som ledare att lägga upp dina aktiviteter, och det ska göras innan aktiviteten startar

När en aktivitet är avslutad ska den slutredovisas i aktivitetshanteraren så att föreningen får en rättvisande statistik. Rapportera statistik Detta är viktigt i dialogen med bidragsgivare på nationell, regional och lokalnivå.

Efter avslutad aktivitet/termin följer vi upp med en enkät till deltagarna (för vandringar och långfärdsskridskoturer skickar grenledaren ut en enkät efter säsongen) . Detta är obligatoriskt och vi använder samma enkät för alla grenar! Hämta texten i detta dokument och följ instruktionerna.

Upp

Sociala medier

Policy för sociala medier

Med sociala medier avses till exempel Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, diskussionsforum mm. Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra vår förening, stärka vårt varumärke och skapa kontakter och möjligheter till kommunikation. Kommunikation över internet innebär dock också risker för föreningen genom att det som skrivs och sprids ut kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.

Styrelsen har upprättat en policy för att ledare, funktionärer, förtroendevalda och medlemmar ska få riktlinjer för hur vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och för att ge fler personer möjlighet att hitta till Friluftsfrämjandet i Uppsala och vår verksamhet. Utgångspunkten är att Friluftsfrämjandet i Uppsala ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig.

Facebook och Instagram

Föreningens Facebooksida "Friluftsfrämjandet i Uppsala" följs av många personer, såväl medlemmar som icke medlemmar. Vi vinnlägger oss om att berätta om vad som händer, ska hända och har hänt på ett positivt sätt för att ge fler personer möjlighet att hitta till Friluftsfrämjandet i Uppsala och vår verksamhet. 
Grenarna alpin och kajak har egna egna Facebooksidor.

Upp

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Friluftsfrämjandet för barn 0-12 år är 100 kr, för ungdomar 13-25 år är 170 kr, för vuxen 26 år och äldre är 360 kr och för familj (personer skrivna på samma adress) är 530 kr (2018-19). Medlemsåret löper från 1 oktober – 30 september.

Avgiftsbefrielse

Samtliga aktiva ledare, funktionärer och ledare under utbildning inom Uppsala lokalavdelning är befriade från att betala fastställda aktivitetsavgifter för alla ledarledda aktiviteter anordnade av Uppsala lokalavdelning utom kurser och cirklar.

Anhöriga till aktiva ledare och ledare under utbildning är avgiftsbefriade för dagsaktiviteter arrangerade av den sektion där ledaren är verksam, förutsatt att den anhörige är medlem i FF lokalavdelning i Uppsala.
Barn till aktiva ledare och ledare under utbildning inom den Ideella Barnverksamheten är avgiftsbefriade när de deltar i den ideella barnverksamheten.
Avgiftsdokumentet finns i sin helhet i dokumentsamlingen här på sidan.

Upp

Att bli utnämnd till ledare och ledarutbildning

Lokalavdelningen beslutar om vem som får utnämnas till ledare och genomföra äventyr i Friluftsfrämjandets namn, och har ansvar för att stötta dig som ledare att utvecklas och motiveras genom återkoppling, fortbildning och inspiration. Det innebär att din lokalavdelning är din uppdragsgivare, och att lokalavdelningens styrelse har ett ansvar för dig som ledare och de äventyr du leder.

Som ledare i Friluftsfrämjandet har Du, med godkänt resultat, genomgått vår värdegrundsutbildning (interaktiv webbutbildning) samt en godkänd utbildning enligt respektive verksamhets utbildningsplan. I allmänhet görs utbildningen i flera steg: grundutbildning (2-7 dagar beroende på verksamhet), praktik samt ev. påbyggnad. Alternativt besitter Du annan validerad och godkänd kunskap.

Föreningen står för kostnaden för utbildning. Ditt bidrag är din tid och ditt engagemang. Allt om utbildning finner du på Friluftsfrämjandets hemsida "Friluftsakademin". 

Friluftsakademin - för dig som är ledare.

I den mån vår ekonomi räcker uppmuntrar vi Dig att gå kortare kurser som kan vara utvecklande för Dig och Din verksamhet. Grenledarna har en grundbudget som inkluderar utbildningar och styrelsen kan bevilja ytterligare medel om det behövs. Alla utbildningsönskemål går via grenledaren:

  1. Grenledaren diskuterar och godkänner den föreslagna kursen med ledaren före anmälan. 
  2. Ledaren anmäler sig till utbildningen/fortbildningen via webben och anger vid betalning lokalavdelningen som fakturamottagare. 
  3. Grenledaren bekräftar före sista anmälningsdag till kursansvarig på regionen att anmälan är godkänd, tills detta är gjort är anmälan preliminär. Bekräftelsen skickas till regionmalardalen@friluftsframjandet.se

Upp

Grenledare

Som grenledare har Du ett utökat uppdrag som bl.a. innebär att Du är sammankallande för de andra ledarna inom Din gren (sektion) och att Du upprättar en verksamhetsplan och en budget för sektionen. Planen beskriver i korthet sektionens ledarledda aktiviteter under verksamhetsåret och innehåller en sammanfattning av sektionens utbildningsbehov. 

Försäkringar och krishantering

Alla medlemmar och ledare inom Friluftsfrämjandet är försäkrade genom medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Friluftsfrämjandets, dess regioner eller föreningar anordnad verksamhet samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. För skadeanmälan:
1. Ring 0771-960 960.
2. Uppge Friluftsfrämjandets avtalsnummer 64750.
3. Uppge även ditt medlemsnummer i Friluftsfrämjandet.

Alla ledare omfattas också av en ansvarsförsäkring.

Vad gör du när en kris sker?

I våra aktiviteter strävar vi efter säkerhet. Ring alltid 112 innan du ringer ICE-nummer eller krisnumret. Är du i behov av stöd ring vårt krisnummer 08-657 49 28. Ange larm-id 873534. Handlingsplan vid kriser

Lämna din incidentrapport

Friluftsfrämjandet jobbar med incidentrapporter för att kunna bygga erfarenhet från olika händelser som sker inom organisationen. Vi vill även kunna dra nytta av tidigare händelser som erfarenhet. Fyll i en incidentrapport.

Upp

Utdrag ur Belastningsregistret

För att trygga säkerheten för våra yngre deltagare måste du innan du genomgår utbildning till barnledare eller skidlärare begära ett utdrag från polisen, PM 442.14 utdrag för föreningar där personer ska arbeta med barn, se polisens sida där ytterligare info och blankett finns. Det lämnas/visas upp för styrelsens representant (Kristin Persson alternataivt Jenny Madestam) före utbildningen, och därefter vartannat år. Kuvertet ska vara oöppnat, utdraget återlämnas efter att du visat upp det. 

I beslutet från riksstämman står det att "alla aktiva ledare (och anställda) som arbetar med barn och ungdomar under 18 år ska från och med den 1 januari 2019 ha lämnat in begränsat utdrag ur belastningsregistret". Tillsammans skapar vi ett tryggare Friluftsfrämjandet.

Ekonomirapportering

Redovisning av utlägg/intäkter

Har du utlägg för föreningens räkning fyller du i en redovisningsblankett , skannar denna med tillhörande kvitto. Har du rätt till milersättning för t.ex. en resa till utbildning på annan ort finns även en mall för reseräkning som du då skall fylla i för att få din ersättning.

Skicka inskannade underlag och vilket konto pengarna ska in på till uppsala@friluftsframjandet.se till för att få ut din ersättning.

Långfärdsskridsko

Här finns information för alla långfärdsskridskoledare:

Säkerhetsplan
Attityder och konsekvenser
Roller, säkerhet och utrustning
Utrustning - deltagare
Utrustning - ledarvariant

Upp

Ledarmingel 2020

Ledare och funktionärer - välkomna att träffas och mingla över sektionsgränserna! Datum för 2021 ännu inte bestämda