Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

ÅRSMÖTE 2024

Vi hälsar alla medlemmar i Lunds lokalavdelning varmt välkomna till vårt årsmöte 2024 som äger rum i byggnad Kvisten i Skrylle torsdagen den 14 mars 2024 med start kl. 18:30.

Uppdaterat 2024-02-13

Alla handlingar publiceras här på denna sida ca 1 vecka innan mötet.

Rösträtt
Har alla våra närvarande medlemmar från och med fyllda 13 år.

Anmälan 
Anmälan är obligatorisk och sker senast 11 mars via denna länk

Motioner
Alla våra medlemmar har möjlighet att lägga förslag (motioner) till ärenden att behandla på årsmötet.
Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, via epost till kansliet lund@friluftsframjandet.se

Nominering av styrelseledamöter och revisorer
Ska ske till kansliet senast 15/1 2024 för vidarebefodran till valberedningen.
Kan ske muntligen eller via mejl till kansliet.

Frågor?
Besvaras av kansliet
Tel 046-12 70 20 eller lund@friluftsframjandet.se

Varmt välkommen hälsar Friluftsfrämjandet Lunds styrelse!

__________________________________________________

Stämmohandlingar

 1. Kallelse till årsmötet
 2. Förslag till Dagordning
 3. Förslag till Budget för 2024 (presenteras på stämman)
 4. Förslag till Verksamhetsplan för 2024
 5. Verksamhetsberättelse för 2023
  (inkluderar årsredovisning, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse)
 6. Valberedningens förslag inför årsmötet 2024
 7. Friluftsfrämjandets stadgar och stadgeändringar antagna vid Riksorganisationens Årsstämma 13 maj 2023 
 8. Övriga handlingar från Riksorganisationens Årstämma 2023 kan läsa här (som inloggad)
  -presentation
  -budget
  -uppdrag värdegrund och styrande dokument
  -protokoll 

Beslut (tillgängliga efter årsmötet)

Årsmötesprotokoll från 14 mars 2024

Önskas en eller flera av bilagorna till protokollet som inte listas ovan under rubriken Stämmohandlingar kontakta kansliet

Varför har vi årsmöte och vad beslutas?
För att ta del av vad som hänt i föreningen under föregående år samt ta beslut som påverkar föreningens framtid. Det är föreningens högsta beslutande organ och det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur styrelsen har skött sig under föregående verksamhetsår och om de kan beviljas ansvarsfrihet eller inte. Medlemmarna bestämmer även ocm budget samt vad som ska göras under kommande år. Medlemmarna väljer styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena genom att den förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna tagit på årsmötet.

Vilka får komma på årsmötet?
Alla medlemmar i Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning. Som medlem räknas när du finns listad i Friluftsfrämjandets centrala medlemsregister.

Skriva motioner eller styrelsen förslag
Medlemmarna och styrelsen lämnar förslag till årsmötet, medlemmarnas förslag kallas motioner. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner. En motion kan handla om vad som helst som rör föreningen eller dess verksamhet. Tänk på att varje motion bara ska ta upp ett ämne eller förslag och avslutas med en eller flera att-satser. Att-satserna innehåller det man vill att årsmötet ska besluta. Som medlem mejlar man in sina motioner till kansliet en viss tid före årsmötet (senaste dag framgår i kallelsen till årsmötet) för att styrelsen ska hinna sätta sig in i dem och lämna sitt yttrande. Motionerna samt styrelsens kommentarer och förslag till beslut ska sen skickas ut till årsmötesdeltagarna i god tid före årsmötet. Detta gäller även styrelsen egna förslag. Motioner och styrelsens förslag diskuteras sen på årsmötet som tar beslut i frågan.

Årsmöteshandslingar - vilka finns det och vad betyder de?

Dagordning
Här redovisas vilka frågor som kommer att tas upp på årsmötet och i vilken ordning de kommer att behandlas. Inga andra beslutsfrågor får behandlas än de som finns på dagordningen.

Stadgar
Kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Vi tillhör en central organisation som heter Friluftsfrämjandets Riksorganisation och vi följer deras stadgar.

Verksamhetsberättelse
Beskriver föreningens verksamhet det gågna året.

Resultaträkning/Resultatrapport
Visar vilka inkomster och utgifter som föreningen haft under verksamhetsåret.

Balansräkning/Balansrapport
Visar föreningens tillgångar och skulder.

Revisionsberättelse
Här framgår vad i föreningens verksamhet och ekonomi som revisorerna granskat samt om revisorerna anser att styrelsen arbetat för eller emot stadgarna. Det kan vara bra att känna till att revisorerna inte får sitta i styrelsen eller vara gift/sambo eller vara barn till någon i styrelsen.

Budget
Presenterar den ekonomiska viljan under det kommande året.

Verksamhetsplan
I den presenteras föreningens verksamhet för det kommande året.

Valberedningens arbete
Har förra årsmötets uppdrag att föreslå (nominera) ledamöter till lokalavdelningens styrelse, revisorer med personliga suppleanter samt ombud till Regionstämma. Valberedningen bör informera medlemmarna om sista datum för nominering och skicka ut en lista över nuvarande styrelse med markering av vilka som kandiderar för nyval. Alla medlemmar har rätt att föreslå egna kandidater. Inför årsmötet ska de personer som blivit nominerade bli tillfrågade om de är beredda att kandidera.
Riks stadgar paragraf 9.4 Valberedningen väljs på årsmötet.
Riks stadgar paragraf 9.4.1 Valbredningen bör bestå av minst tre personer varav en person väljs varje år.

Under årsmötet
Årsmötet ska genomföras stadgeenligt riktigt och i demokratisk ordning. Alla medlemmar kan begära ordet under hela mötet för att tala om vad man tycker, eller vad man vill att mötet ska besluta om.

Mötesordförande
Har en nyckelroll. Ser till att mötet verkligen fattar de beslut som behövs, att alla får komma till tals, att diskussioner inte spårar ur etc. Ska också se till att alla motioner/förslag blir lika och rättvist behandlade. Bör inte delta utan leda debatt.

Mötessekreterare
Ansvarar för att protokollet blir korrekt.

Justeringspersoner
Har i uppgift att granska och justera protokollet och se till att sekreteraren fått med allt väsentligt.

Rösträknare
Deras uppgift är att räkna rösterna om det blir omröstning.

Mötesordlista
Det brukar dyka upp facktermer som kan kännas främmande men här får de sin förklaring:

Absolut majoritet/majoritet har det förslag som får mer än hälften av de avgivna rösterna.

Acklamation är när mötet säger ja eller nej till de förslag som förts fram under diskussionen.

Adjungera är att tillfälligt knyta en sakkunnig till en styrelse eller till annat motsvarande uppdrag.

Ajournering betyder en paus i mötet. Man kan ajournera sig i tio minuter för en paus, men också flera dagar.

Arbetsordning bestämmer exempelvis om tider och yttranderätt vid mötet.

Avslagsyrkande är att föreslå mötet att säga nej till ett förslag.

Beslutsordning är den turordning i vilka förslagen läggs fram för mötet när man ska fatta beslut.

Bordläggning innebär att man beslutar skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle, exempelvis för att man vill ha mer tid att fundera igenom det hela.

Dagordning är förteckning över vilka frågor som ska behandlas på mötet.

Enhälligt beslut blir det då alla är överens.

Försöksvotering brukar man pröva när någon begärt votering. Då prövas styrkeförhållandena mellan förslagen genom handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat mötets mening. Tycker man att ordförandes uppfattning är fel, begär man rösträkning.

Konstituerar gör en styrelse efter årsmötet genom att inom sig fördela uppdrag och funktioner.

Kvalificerad majoritet – ibland krävs det i stadgarna mer än hälften av rösterna, exempelvis 2/3 eller 3/4, för att ett beslut ska gälla.

Motioner är de skriftliga förslag som kommit in från medlemmarna i olika sakfrågor.

Nominerar gör man när man utser en kandidat som står till förfogande vid personval.

Ordningsfråga kan man begära när som helst under mötet och då släpps man in omedelbart, före de övriga på talarlistan. Om man begär ordningsfråga får man bara ta upp frågor som har att göra med mötesordningen såsom tidsbegränsning och streck i debatten och inte gå in på själva sakfrågan.

Presidium består av valda funktionärer som ska leda mötet (mötesordförande och mötessekreterare).

Propositionsordningen föreslås av mötesordförande och innebär att han/hon talar om hur beslutsfattandet ska gå till. Mötet ska därefter godkänna propositionsordningen.

Relativ majoritet får det förslag som får flest röster – även om det är mindre än hälften av rösterna.

Remiss innebär att en fråga lämnas över till, exempelvis styrelsen, för att de ska yttra sig och säga vad de tycker. Man kan också remittera frågan till andra grupper.

Streck i debatten kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.

Tidsbegränsning innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas när som helst under mötet.

Tilläggsförslag innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag.

Votering betyder omröstning, exempelvis handuppräckning eller med röstsedlar om det handlar om personval.

Yrkande är samma sak som förslag.

Återremiss innebär att mötet tycker att ärendet bör utredas ytterligare. Ärendet kan till exempel skickas tillbaka till styrelsen.

Överläggning är en allmän diskussion och meningsutbyte under mötet. Förekommer ofta innan beslut fattas.