Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Lokala riktlinjer

Friluftsfrämjandet vill kunna erbjuda alla en aktiv fritid med friluftsupplevelser för alla, barn som vuxna. Det arbetet börjar med dig som vill engagera dig som ledare i vår verksamhet! Som ledare bidrar du med tid och engagemang, i gengäld får du utbildning, personlig utveckling, ett större socialt nätverk, gemenskap och en chans att komma ut oftare. Ditt engagemang visar vägen för kommande generationer och bidrar till att människor kommer ut i naturen. Du blir en del av Friluftsfrämjandet och vårt arbete i att göra friluftslivet tillgängligt för alla.

Ledare och grenledare

Många lokalavdelningar är mycket stora och använder grenledare som kommunikatörer mellan kansli/styrelse och alla ledare. Vår lokalavdelning är än så länge så pass liten att ett mellanled inte alltid är nödvändigt. Däremot kan det vara bra att ha en person som är kontaktperson utåt, som är ansvarig för specifik info för tex barngrupper eller skridsko. Håller koll på utbildningar som kommer och vilket utbildningsbehov som finns.

Samtliga verksamheter i lokalavdelningen ska ha minst två grenledare. För barnverksamheten gäller specifikt att vi täcker ett ganska stort geografiskt område där, med grupper och aktiviteter på flera platser. Där organiserar vi istället genom en huvudgrenledare som stöttas av lokalt ansvariga grenledare på de orter där barnverksamhet bedrivs. Dessa täcker då naturligt upp varandra och arbetar som ett kollegium för att främja barnverksamheten i föreningen.

Rollen som ledare och hjälpledare

Det här gör du som ledare och hjälpledare:

 • är en förebild, sprider glädje och kunskap till våra medlemmar,
 • alla aktiviteter leds av minst två ledare, varav minst en utbildad,
 • planerar och utför din grupps verksamhet, gärna tillsammans med andra ledare och hjälpledare,
 • uppdaterar deltagarlistan för gruppen på Friluftsfrämjandets webbplats,
 • fyller i närvaron på webben samma dag som aktivitet,
 • tar initiativ till utbildning och fortbildning för att utveckla dig som ledare,
 • bistår styrelsen med rapport till verksamhetsberättelsen efter avslutad aktivitet,
 • introducerar och hjälper nya hjälpledare i sin roll om du själv är ledare,
 • tillsammans med övriga ledare och i samråd med grenledaren beställer terminsmärken och material från Friluftsfrämjandet för er aktivitet.

Rollen som grenledare

Rollen som grenledare är viktig för föreningens verksamhet. Det är du som håller ihop föreningens aktiviteter och ger styrelsen en inblick i verksamheten, samt tvärt om. Det är också du som tillsammans med ledare inom grenen ansvarar för att föreslå uppdaterade riktlinjer som gäller för grenen. En grenledare i lokalavdelningen:

 • är en aktiv ledare, med mångårig ledarerfarenhet och en fot ute i en del av verksamheten,
 • stöttar ledarna inom grenen,
 • ansvarar för anmälningar av deltagare, eventuell kö av deltagare, lotsar nya deltagare till rätt/passande grupper, eller tillsammans med ledare bestämmer hur detta ska ske,
 • inspirerar ledare/hjälpledare till fortbildning, håller ihop “ledartrappan” (se nedan), tipsar ledare om utbildningsmöjligheter samt ser över vilka utbildningsbehov som finns,
 • arbetar för att ledarna behåller sin aktiva ledarstatus genom att leda grupper samt delta i den utsträckning som är relevant i Friluftsfrämjandets fortbildningar,
 • ger ledare råd om aktiviteter eller stöd i allehanda frågor,
 • har god kontakt med styrelsen och representerar ledarna inför lokalavdelningens styrelse,
 • tillsammans med styrelse och övriga ledare ansvara för ledarrekrytering,
 • bjuder in ledare till ledarträffar vid säsongsstart,
 • lämnar en planering för nästkommande år till styrelsen senast inför det nya verksamhetsåret med förslag på mål för verksamheten, aktiviteter, behov av ledarutbildning samt större inköp,
 • skriver rapport till verksamhetsberättelsen efter avslutat kalenderår,
 • inbjuds att delta i distriktets grenledarträffar och konferenser.

Utbildning och ledartrappa

Vi tycker att det är viktigt att alla ledare genomgår utbildning för aktuell aktivitet, och vill ge alla ledare möjlighet att utveckla sig själva. När du är ny som ledare rekommenderar vi att du börjar som hjälpledare en termin, under vilken du får prova på rollen som ledare och eventuellt i samråd med ledare och styrelsen gå utbildning till ledare. Så här ser vi på vår ledartrappa:

 • Innan du accepterar att bli hjälpledare för en grupp så går du Friluftsfrämjandet Värdegrundsutbildning. Det är en webbaserad utbildning som tar 40-60 minuter att genomföra och där du lär dig mer om Friluftsfrämjandet, vårt uppdrag och vad som är viktigt för oss.
 • Under en termin är du med som hjälpledare i en grupp. Tillsammans med ledare och andra hjälpledare planerar och genomför du verksamheten. Beroende på aktivitet får du även av föreningen en del material.
 • Under terminen som hjälpledare lägger du tillsammans med grenledare upp en utbildningsplan som börjar med grundutbildning eller motsvarande inom din gren. Alla kan inte gå utbildning samtidigt, men vi försöker ge några hjälpledare varje termin möjligheten.
 • När du har gått utbildning till ledare så tar du ett större ansvar som ledare för en grupp terminerna efter. Vi ser gärna att du som utbildad ledare inom föreningen bidrar med din kunskap som ledare under i alla fall fyra terminer.

Ersättning för ledare

Det utgår ingen ersättning för ledare i föreningen och för egna barn som är med i en grupp betalar du normal avgift. Föreningen erbjuder profilplagg, en jacka eller en fleece, från shoppen på friluftsframjandet.se till respektive ledare som är aktiv. Köpet ersätts för max 1250 kr. Ett nytt plagg kan köpas högst var femte år.

Kommunikation

Det är viktigt för föreningens verksamhet att ledare känner sig delaktiga i beslut som tas, känner sig som en del av ledarkollegiet, samt att beslut tas och aktiviteter genomförs vilket speglar ledarnas intresse och tankar. Av central vikt är därför att hela tiden sträva efter ökad transparens och tydlighet i kommunikation mellan ledare, samt att arbeta för att kommunikationen hålls samlad som en del av detta.

Som ledare i lokalavdelningen kan du förvänta dig att:

 • Du får information om kommande styrelsemöten innan de hålls, med information om agenda, möjlighet att tycka till, lämna åsikter samt närvara och delta när så är möjligt. Du får även information efter styrelsemöten om fattade beslut och diskussioner i övrigt.
 • Detsamma gäller beslutsmöten som anordnas i föreningen som inte är styrelsemöten men som berör dig i din roll, exempelvis beslut i en viss gren av verksamheten.
 • Kommunikationen kommer dig till del, och du kan delta med åsikter, via e-post. Information som kommer via e-post kan dock även spridas på andra sätt, ex.v. muntligt vid träffar eller olika chat-grupper som ledare har i olika verksamheter. Det ska dock inte finnas information på dessa sätt som inte även har funnits via e-post.

Ditt ansvar som ledare är att hålla Friluftsfrämjandets medlemssystem uppdaterat när det gäller din e-postadress. Det är denna som används för utskick. Det innebär också att du i medlemssystemet måste välja att ta emot medlemsutskick. Om du väljer bort medlemsutskick så kan du inte ta emot information från lokalavdelningen. Specifikt så gäller det att:

 • Information från grenledare och styrelse skickas via Friluftsfrämjandets medlemssystem och om du inte tar emot medlemsutskick så får du heller inte denna information,
 • Information och inbjudan till årsmöte skickas till den e-postadress som du som medlem har i Friluftsfrämjandets medlemssystem, oberoende av om du valt att ta emot medlemsutskick eller ej.

Ekonomisk hantering och anmälningar

Lokalavdelningen har möjlighet att ta emot betalning via webben samt via Swish. Det är respektive grupp som i samråd med kassör och grenledare bestämmer hur betalning ska ske för olika aktiviteter, men en övergripande regel är att samtliga deltagaravgifter ska betalas direkt till lokalavdelningen, som sedan ger ersättning för utlägg till ledare enligt nedanstående rutiner.

Varje grupp har en budget som uppgår till 80% av deltagaravgifterna. Det innebär att en grupp på exempelvis åtta strövare kan ha en budget på 1920 kr medan samma antal skogsknoppar har en budget på 640 kronor. Det är ledarna som i samråd med varandra bestämmer över hur man använder pengarna. Det finns för vissa grenar speciella instruktioner i de lokala riktlinjerna med prissättning av aktiviteter som styr vad budgeten ska täcka eller undantag från de generella riktlinjerna här.

De 20% som blir kvar av deltagaravgifterna går exempelvis till utbildning av ledare, ledarmaterial, och övriga gemensamma aktiviteter.

Beställa material från Friluftsfrämjandet

Beställer du material från Friluftsfrämjandet är det tacksamt om detta görs mot faktura till föreningen. När du kommer till kassan i Friluftsfrämjandets webbshop byter du till “Företagskund” och väljer där betalningsmetoden “Faktura”. Fyll i dina egna leveransuppgifter i adressfältet, men ange följande i fältet “Lämna ett meddelande till oss”:

Faktura till Friluftsfrämjandet Björnlunda-Gnesta, c/o Andreas Björnstad, Högdalsgatan 6, 646 31, Gnesta

Organisationsnummer: 802513-0496

Övriga inköp

Behåll kvitton från alla utlägg du gör och redovisa dessa för föreningens kassör snarast efter att du gjort inköpen och senast 15 juni för våren och 15 december för sommaren och hösten. Blankett för utläggsredovisning finns här: https://drive.google.com/open?id=1t1139IvltEw5Szwfl8Q2ksqbMPMSzx2M 

Blanketten och kvitton skickas eller lämnas till kassören enligt instruktion på blanketten. Pengarna sätts sedan in på ditt konto inom några dagar. Ersättning mot kvitto gäller. Utan kvitto, ingen ersättning. Vid frågor, kontakta kassören (Andreas tel 0732644732).

Resersättning

Vid samåkning till aktiviteter och liknande rekommenderas en samåkningsersättning på 20 kr per mil som fördelas på alla i bilen, inklusive föraren. Detta administreras av de inblandade på plats med t ex Swish.

Ledare eller föreningsfunktionär som reser till aktiviteter, möte eller utbildning kan ansöka om milersättning för resa med egen bil med samma belopp som i Skatteverkets regler för reseavdrag (18,50 kr/mil 2022). Maila då följande uppgifter till kassören, andreas@bjornstad.se:

För varje resa:

 • Datum 
 • Ändamål
 • Startpunkt, eventuella stopp, slutpunkt.
 • Sträcka i km.
 • Om möjligt, ange också verksamhetsgren (Knytte/strövare/skridsko/cykling/MTB etc)

För varje ansökan:

Ange ditt för- och efternamn, telefonnummer samt kontonummer och clearingnummer för det konto där du vill ha ersättningen insatt.

Ersättning utgår inte för resa med egen bil om resan lämpligen kunnat genomföras med allmänna färdmedel.

Ledares resa med allmänna färdmedel till aktivitet, utbildning eller möte kan ersättas enligt samma regler som för övriga inköp/utlägg ovan.

Utdrag från belastningsregistret

Samtliga ledare som arbetar med barn i verksamheten ska innan de antas som hjälpledare eller ledare uppvisa utdrag från belastningsregistret. Det gäller oavsett om det sker inom barnverksamheten eller inom någon annan del av verksamheten, ex.v. skridsko eller cykling. Detta utdrag ska beställas på uppdrag av ordförande och för denne visas upp. För nya ledare gäller att detta ska ske snarast.

För samtliga ledare gäller att utdrag ska visas upp senast innan utgången av jämnt år (2020, 2022, 2024, etc). Det betyder att en ny ledare 2021 först får visa upp ett utdrag när de blir ledare, sedan igen 2022 och därefter vartannat år.

Grenspecifik information

Barnverksamheten

Utbildning inom barnverksamheten

Friluftsfrämjandet har fyra huvudsakliga kurser för barnverksamheten, två grundkurser beroende på inriktning samt två fortsättningskurser för den som vill byta gren.

 • Grundkurs “Skogsmulle och Skogens Värld” är en tredagars utbildning, med eller utan övernattning, för dig som ska leda verksamhet inom Skogsknopp, Skogsknytte eller Skogsmulle.
 • Grundkurs “Vildmarksäventyr” är en tredagars utbildning med övernattning för dig som ska leda Strövare, Frilufsare eller Äventyrliga Familjer.
 • Fortsättningenskursen “Byta gren från Mulle till Strövare” är en tvådagars utbildning med obligatorisk övernattning för dig som tidigare haft Skogsmulle och vill byta gren till Strövare.
 • Fortsättningenskursen “Byta gren till Knytte och Mulle” är en endagars utbildning för dig som tidigare haft Strövare eller Frilufsare och vill börja om med Skogsknopp, Skogsknytte eller Skogsmulle.

Alla utbildningar ges av erfarna ledare inom Friluftsfrämjandets Friluftsakademi och kostar en del pengar. Lokalföreningen ställer gärna upp och bekostar utbildningen för dig, men för att göra det måste du samtidigt tänka dig att ställa upp som ledare under fyra terminer efter utbildningen. Föreningen kan samtidigt inte utbilda alla samtidigt utan räknar med att kunna utbilda ett par hjälpledare per termin.

Samtliga utbildade ledare i föreningen ska ha en utbildning i första hjälpen och föreningen bidrar med kostnaden för detta.

Riktlinjer för barnverksamheten

För att kunna erbjuda en bra verksamhet för alla måste varje grupp inom barnverksamheten ha minst två, gärna tre-fyra, ledare varav minst en utbildad ledare, gärna två. Vid varje tillfälle måste minst en utbildad ledare följa med gruppen som därigenom täcks av Friluftsfrämjandets försäkringar. Det räcker alltså inte med att en hjälpledare ensam följer med gruppen, och det är därför vi gärna ser fler utbildade ledare per grupp. För att skapa en trygg miljö vill vi även av den anledningen att det är fler än en ledare som följer med grupperna.

Föreningen arbetar för att skapa en trygg och säker aktivitet för våra barn. Förutom rekommendationer från Friluftsfrämjandet så använder vi också Riksidrottsförbundets riktlinjer för trygga idrottsmiljöer. Konkret innebär vårt arbete att vi lägger stor vikt vid Friluftsfrämjandets värdegrund, dels som krav för att bli hjälpledare, men också som återkommande teman vid våra ledarträffar.

Genom föräldrarnas delaktighet med de yngre barnen får vi även en tät föräldrakontakt och skapar trygga relationer mellan barn, ledare/hjälpledare och föräldrar. Ofta känner vi i föreningen de potentiella ledarna sedan länge. 

Ledare och hjälpledare ska för ordförande visa upp aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Detta ska rutinmässigt ske i samband med att de antas som ledare och hjälpledare i verksamheten och regelbundet därefter i enlighet med Friluftsfrämjandets riktlinjer.

Här nedan ser du lokalavdelningens rekommendation för gruppernas storlek, antal tillfällen, med mera.

Varje grupp planerar antalet träffar gemensamt mellan ledarna. Oftast innebär det 6-7 tillfällen under en termin. Varje tillfälle kan variera i längd, från ca 1 timme för Skogsknopp till 2 timmar för Skogsmulle och ännu längre med Strövare och Frilufsare som också övernattar ibland.

För Skogsknopp och Skogsknytte rekommenderar vi max 15 barn plus medföljande vuxen. För Skogsmulle, Strövare och Frilufsare, rekommenderar vi max 10-12 barn per grupp.

Hur dessa riktlinjer uppdateras

Dessa övergripande riktlinjer antas i sin helhet av styrelsen efter att aktiva ledare fått möjlighet att kommentera förändringar. Samtliga ledare har möjlighet att till styrelsen inkomma när som helst med förslag på förändringar.

Riktlinjerna som avser grenspecifik information uppdateras på förslag av grenledare med beslut av styrelsen. Även här gäller att aktiva ledare inom den gren som avses skall få möjlighet att kommentera förändringar innan beslut tas.