Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Behållning av medlemmar (2017)

Den här analysen av behållning av medlemmar är fortfarande i sin linda och baseras på ett uttag ur medlemsregistret gjort av Carl Crafoord den 7 december 2017. Tanken är att bygga upp information om hur många barn och ungdomsmedlemmar av olika åldrar som är fortsatt medlemmar nästa år, för att underlätta analyser och planering.

Inledande information

Innan vi kommer till resultaten är det viktigt att poängtera att ingen analys blir bättre än dess ingående data. Runt 2015 bytte Friluftsfrämjandet medlemssystem och av förklarliga skäl sparas inte heller all medlemsdata för evigt. Medlemmar som utträtt ur föreningen försvinner så småningom från medlemsregistret. Den här analysen är full av antaganden och generaliseringar, vilket jag försökt vara varse om och tydlig med.

När jag i den här analysen hänvisar till en medlems ålder så gör jag det utifrån den ålder som medlemmen har vid årets slut. Med andra ord, om två medlemmar fyller sex år i augusti respektive januari samma år så räknas de båda som sexåringar.

Utifrån det totala antalet medlemmar i datauttaget har jag först exkluderat medlemmar som inte kan ingå i det statistiska underlaget av en av fyra anledningar:

  • De saknar födelsedatum
  • De är inte barn eller ungdomsmedlem
  • De har ett uppenbart felaktigt födelsedatum (i framtiden)
  • De har blivit medlemmar i föreningen innan de föddes(!)

Jag har också exkluderat alla medlemmar som är gruppmedlemmar eftersom det tycks mig bli missvisande att inkludera dem då de ofta är anslutna främst under tiden i förskola och inte nödvändigtvis ingår i Friluftsfrämjandets aktiviteter i övrigt.

Bakgrunden till det här arbetet är ett intresse av att prognosticera framtida barngrupper i en lokalavdelning. Det är såklat en viss skillnad mellan att ha barn som medlemmar, och att ha barn som aktiva i aktiviteter. Det tycks mig dock som om, speciellt för barn, medlemskap är nära knutet till aktivitet, och deltagande i aktiviteter följer troligen medlemsutvecklingen ganska nära.

Nyrekrytering och utträde

Det första jag tittat på i den här analysen är hur gamla våra medlemmar är när de rekyteras som aktiva medlemmar, samt hur gamla de är när de utträder ur föreningen. Generellt kan jag här säga att magkänslan hos flera av de som deltagit i diskussioner på Facebook stämmer: vi har ett högre utträde ur föreningen av sexåringar, dvs i den åldern som våra medlemmar vanligen börjar i skolan (förskoleklass).

En bild säger mer en tusen ord, sägs det, så den här bilden får illustrera det hela. På x-axeln är medlemmens ålder. Den blå linjen visar hur många som blivit nya medlemmar vid en viss ålder, och den orange hur många som utträtt ur föreningen vid en viss ålder.

Här ser vi att den största nyrekryteringen har vi i åldrarna 3-6 vilket överenstämmer väl med aktiviteterna Skogsknytte och Skogsmulle. För de flesta finns det troligen inte någon poäng med att gå med i Frilutsfrämjandet innan dess om lokalföreningen inte har aktiviteter för yngre medlemmar.

Det största tappet av medlemmar ser vi i åldern 6-7 år. Kurvan är således cirka ett-två år förskjuten vilket också stämmer överens med hur länge medlemmar är aktiva i föreningen (mer om detta senare).

Behållning av medlemmar

Det andra jag tittat på här, och som ger underlag till framtida analyser är hur många som är medlemmar under flera år. Här är jag intresserad av hur många av de som är medlemmar vid en viss ålder som är medlem även året efter. Om vi 2017 har 200 medlemmar som är sex år gamla, hur många av de kan vi (statistiskt) räkna med är medlemmar också 2018?

Här känner jag att underlaget vi har att utgå ifrån är ganska skralt. Vi skulle behöva lite mer data till analysen, men jag har gjort vad jag hoppas är rimliga antagningar i det här. Det blir en berättelse i tre delar. Häng med!

Först har jag för varje ålder (0-18) tittat på och besvarat frågan "hur många av de som är medlemmar vid en viss ålder, är medlemmar också året efter?". Min första analys utgår ifrån de som har utträtt från föreningen och där vi såklart vet både när de blev aktiva och när de utträdde.

Den analysen visar att vi har en stark behållning, runt 80%, upp till femårsåldern. Om vi har 100 barn som är tre år gamla år 2017 kommer vi, statistskt sett, att behålla 82 av dem som medlemmar 2018.

I sexårsåldern händer något, som vi tidigare sett. Bara 60% av de som är medlemmar när de är sex år gamla är medlemmar när de är sju år gamla. (Siffran skulle vara ännu mer dyster om vi inkluderade gruppmedlemmar).

Sen håller vi oss runt 60% med en viss trend uppåt mot tonåren.

Det här resultatet tror jag är rimligt, men bara om man tar hänsyn till det underlag vi har kring de som redan utträtt ur föreningen. En indikation om att detta är missvisande får vi om vi tittar på hur länge våra medlemmar är medlemmar, beroende på när de inträdde i Friluftsfrämjandet.

Tittar vi i medlemsregistret endast på de som utträtt 2017 eller tidigare så ser vi att en medlem som blev medlem vid fyra års ålder i genomsnitt är medlem i två år (tills de blir sex år). Men vi har många fler medlemmar i registret än de som faktiskt utträtt.

Här gör jag därför ett antagande. Jag gör antagandet att alla som idag är medlemmar i Friluftsfrämjandet upphör med sitt medlemskap 2018. När jag då gör samma analys igen så ser jag att de som blir medlemmar vid fyra års ålder i genomsnitt är medlem i fyra år. Dubbelt så länge som den första analysen visade.

Den historiska information vi har från de som redan utträtt ur föreningen känns altså inte helt tillförlitlig. Därför har jag valt att i ett nästa steg titta på vilket resultat jag skulle få om alla skulle upphöra med sitt medlemskap 2018. Det är inte heller korrekt, men det ger ett mer rimligt värde för hur länge våra medlemmar är medlemmar i genomsnitt.

Följande graf är förhållandevis talande. Den visar på att desto tidigare någon blir medlem, desto längre är de också medlemmar. Det finns såklart många variationer, men statistiskt sett så är någon som blir medlem i Friluftsfrämjandet när de är under året gamla medlemmar också sju år senare. De som blir medlemmar när de är åtta år gamla eller äldre är bara medlemmar i genomsnitt tre år.

Kom nu ihåg att jag gjort två viktiga antaganden i det här, nämligen att

  • den historiska information som finns i medlemsregistret inte stämmer till 100%, och att,
  • alla nuvarande medlemmar upphör med sitt medlemskap runt 2018.

Ni förstår själva att vi nu börjar närma oss gissningslekar, men förhoppningsvis är vi inte så långt från verkligheten även om det vore intressant att följa upp med fler datakällor för att validera eller invalidera mina antaganden och resultat.

Vad jag sedan har gjort är att jag använder den här informationen om hur länge våra medlemmar är kvar i föreningen för att prognosticera det datum då nuvarande medlemmar lämnar föreningen. En medlem som gick med 2016 när hen var 1 år gammal räknar jag då med utträder från föreningen 2022.

När jag upprepar den ursprungliga analysen för att se hur många av de som var medlemmar vid åldern X kvarstår som medlemmar vid åldern X+1 blir resultatet något annorlunda. Främst i de yngre åldrarna, upp till fyra års ålder, blir behållningen mellan år mycket högre med de justerade siffrorna. Vi har dock fortfarande en stor dipp runt skolåldern, även om den är något förskjuten.

I nedanstående graf visar jag dels (blå linje) den information jag visade först, som utgår ifrån den historiska information som finns i medlemssystemet, dels (gul linje) vad den nya prognosen visar, och dels (röd linje) vad jag tar med mig som slutresultat, vilket är en avvägning mellan dessa två analyser.

Det viktiga här är att i de yngre åldrarna räknar jag med ca 90% behållning, vilket sedan faller till 60% i början av skolåldern och stiger mot 70% i tonåren. Vad lär vi oss av detta då? Jo, vi lär oss att om vi har en Strövargrupp så kan vi inte räknar med att behålla mer än 60% av deltagarna året efter. Självklart finns det många lokala variationer, och många faktorer som påverkar.

Att hålla deltagarna nära varandra i ålder, samla kompisgäng, och så vidare, är alla exempel på vad som kan göras för att behålla fler barn i verksamheten. Men statistiskt sätt skall vi vara varse om att det är svårt att behålla barn i verksamheten under skolåldern, och att vi behöver arbeta mer på att integrera och anpassa verksamheten på ett sätt som gör den attraktiv och enkel för barn i skolåldern.

Familjemedlemmar

En intressant fråga som lyfts är om vi kan se några skillnader mellan de som är familjemedlemmar och de som är enskilda medlemmar, och det kan vi! Tittar vi på hur länge någon är medlem ser vi att barn och ungdomar som är familjemedlemmar är medlemmar i föreningen långt längre än de som är enskilda medlemmar.

Här ser vi att de som är enskilda medlemmar är medlemmar i ungefär två år, nästan oavsett ålder då de inträdde. Som av en händelse motsvarar som vi vet två år ungefär så länge någon är med i Skogsmulle, Skogsknytte, Strövare eller annan grupp.

Familjemedlemmar är medlemmar 2-3 gånger längre. Här har vi såldes en viktig lärdom: om vi får hela familjen att engagera sig så behåller vi dem också mycket längre som aktiva i föreningen.

Fortsatt arbete

Det finns mycket som går att nysta vidare i det här. För de grupper som ligger mig nära i Björnlunda-Gnesta har jag tagit fram ett analysverktyg som dels hjälper till att prognosticera framtida barngrupper, och dels hjälper till att sätta mål för nyrekrytering. Ovanstående analys blir indata till detta verktyg och jag hoppas kunna dela det med andra LA snart.

När det gäller själva resultatet så gäller vad jag nämnde i början; ingen analys blir bättre än dess ingående data. Det vore därför intressant att titta även på andra datakällor än vårat medlemssystem. Samt följa upp data från medlemssystemet i slutet av 2018 för att se om prognosen håller.

Det vore också intressant att titta vidare på även vuxna medlemmar och se hur det ser ut med behållning och längd på medlemskap där, för att se om det tapp vi verkar ha svårt att hämta oss från i skolåldern kvarstår, förbättras eller om vi kan lära oss något mer från våra medlemmar.

Kontakt

Har du frågor eller tankar? Hör av dig!

Jonas Öberg

Skicka e-post