Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöte

Lunddalen den 15/3 kl 19.00

Friluftsfrämjandet i Finspång

ALLA MEDLEMMAR KALLAS TILL ÅRSMÖTE 2016

i Lunddalen tisdag den 15 mars kl. 19.00 med föredrag av Johan Skullman

Under kvällen kommer vi att hålla sedvanliga årsmötesförhandlingar (agenda nedan). Avslutningsvis kommer vi att besökas av Johan Skullman som berättar och visar bilder under rubriken "Mitt liv i vildmarken". Se en utförligare presentation i dokumentetet längst ned på denna sida,


Årets medlemsresa kommer att äga rum i mitten av augusti. Temat att besöka en intressant ö har vi som målsättning att fortsätta med. Alla intresserade är välkomna att delta! Förslaget presenteras i samband med mötet.

Ta gärna med personer nyfikna på Friluftsfrämjandet och vår verksamhet.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkommen - Styrelsen
_________________________________________________________________

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprop av röstberättigade medlemmar och godkännande av dagordning
5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
7. Val av rösträknare
8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för samma tid
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
12. Behandling av inkomna ärenden/motioner
13. Fastställande av arvoden till styrelsen
14. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
15. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
16. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen
17. Val av ledamöter samt eventuella fyllnadsval
18. Val av valberedning
19. Val av en revisor med personlig suppleant enligt stadgans § 9.8
20. Val av ombud till Regionstämma
21. Övriga frågor
22. Utmärkelser
23. Konstituerande sammanträde
24. Avslutning