Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-12-02)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte 2016

2016-07-02

Årsmötet genomfördes den 15/3 2016

Lokalavdelningens Årsmöte genomfördes den 15 mars 2016
på Scandic Hotell, Upplands Väsby.

Dagordningen för årsmötet var:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprop och godkännande av dagordning
5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
7. Val av rösträknare
8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets-
och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för samma tid
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
12. Behandling av inkomna ärenden/motioner
13. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhets- och räkenskapsår
14. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
16. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
17. Val av valberedning
18. Val av två revisorer med personliga suppleanter
19. Val av ombud till Distriktsstämma
20. Val av ombud till Regionstämma
21. Mötets avslutande