Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöte Stockholms Lokalavdelning

2015-08-31

Kallelse till FRILUFTSFRÄMJANDET STOCKHOLMs årsmöte den 10 mars 2020

Vårt  årsmöte äger rum tisdagen den 10 mars 2020

Tid: 18:00, Fika från kl 17:30
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Anmälan: stockholm@friluftsframjandet.se

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprop av röstberättigade  medlemmar.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av sekreterare för årsmötet.
 5. Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning kallat
 6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
 7. Val avrösträknare
 8. Godkännande av dagordning.
 9. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019.
 10. Föredragning av revisonsberättelse för 2019
 11. Fastställande av disposition av resultat för 2019
 12. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende 2019
 14. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
 15. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet.
 16. Behandling av inkomna ärenden/motioner.
 17. Fastställande av arvoden till styrelsen
 18. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020
 19. Val av ordförande på 1 år
 20. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 21. Val av ledamöter och suppleanter  samt eventuella fyllnadsval
 22. Val av valberedning.
 23. Val av  revisor och revisorssuppleant.
 24. Val av ombud till regionstämma
 25. Övriga frågor
 26. Möte avslutas.        

Handlingar till årsmötet finns som bilagor till till kallelsen se länk: 

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/arsmote-friluftsframjandet-stockholm-den-10-mars-kl-18002/

Bli medlem här!