Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte Stockholms Lokalavdelning

2015-08-31

Kallelse till FRILUFTSFRÄMJANDET STOCKHOLMs årsmöte den 11mars 2019

Vårt  årsmöte äger rum måndagen den 11 mars 2019.

Tid: 18:30, Fika från kl 18:00
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Anmälan: stockholm@friluftsframjandet.se

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2018.
 9. Revisorernas berättelse för 2018.
 10. Styrelsens förslag till vinstdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 12. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet.
 13. Behandling av inkomna ärenden/motioner.
 14. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019.
 15. Val av ordförande på 1 år.
 16. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av ledamöter och suppleanter.
 18. Val av valberedning.
 19. Val av två revisorer jämte ersättare.
 20. Val av ombud till stämma.
 21. Möte avslutas.        

Handlingar till årsmötet finns som bilagor till till kallelsen se länk: https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/arsmote-friluftsframjandet-stockholm-den-11-mars-kl-1830/

Bli medlem här!