Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Vad säger forskningen om undervisning utomhus?

Förskolan, skolan och fritidshemmet har mycket att vinna på att undervisa utomhus enligt forskningen. Bättre skolprestationer, förbättrat arbetsminne och minskad sjukfrånvaro är bara några av fördelarna. Vi har tittat närmare på hur forskningsrönen kan kopplas till läroplanen för en bättre måluppfyllelse.

Till att börja med visar forskning att regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt under skoldagen har en rad positiva effekter på bland annat inlärningsförmåga och undervisning.1 Vetenskapliga argument finns också för att lärande utomhus främjar faktorer som påverkar skolprestationerna indirekt. Det kan till exempel handla om bättre koncentration och arbetsminne samt personlig och social utveckling. Samma studie visar att uteundervisning leder till ökad studiemotivation, förbättrad självkänsla, impulskontroll, kreativitet och bättre samarbetsförmåga. En mer hälsosam livsstil vad gäller motion och matvanor är en bonus.

Utomhusundervisning jämnar ut skillnader

Undervisning utomhus bygger ofta på en pedagogik som främjar inflytande och delaktighet, reflektion och kreativt skapande.2 Det leder oss in på ännu ett spännande spår; utomhusundervisning verkar fungera utmärkt för barn som inte känner sig motiverade av traditionellt, mer textbaserat lärande inomhus. Iakttagelsen ligger i linje med läroplanerna som understryker att skolan har ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Utomhusundervisning bidrar helt enkelt till skolans måluppfyllelse genom att jämna ut skillnader mellan högpresterande och lågpresterande barn.3

”Utomhus skapas, genom ett upplevelsebaserat lärande där alla sinnen aktiveras, ett lugnare lärklimat än inomhus. Vi inte bara ser och hör utan smakar, luktar, känner och berör. Kunskaperna går in via hela kroppen och blir mer bestående och hållbara.”

– Anders Szczepanski

Hållbara barn ger hållbara vuxna

I läroplanerna står att barn ska ta ansvar för en hållbar utveckling och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska bland annat belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Här fungerar utomhusundervisning som en viktig pusselbit. Barn som tidigt får en relation till naturen bygger upp en respekt och omtanke för natur, djur och klimat som följer med livet ut.

Enligt läroplanerna ska skolan dessutom arbeta för jämställdhet så att barnen får möjlighet att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen på lika villkor oberoende av könstillhörighet. Naturen är en utmärkt lärmiljö även ur den synvinkeln eftersom den är genussneutral.4

Minskad sjukfrånvaro och lägre stressnivåer

Stress har en tendens att försvåra inlärningen. Forskning visar att det är en god idé att ta hjälp av utomhuspedagogik eftersom naturen har en avstressande effekt. Redan efter 20 minuters utomhusvistelse sjunker stressnivåerna. Det bästa av allt är den buffrande effekten som stannar kvar i kroppen och gör barn mer motståndskraftiga mot stress och hög påfrestning under resten av dagen.5 Slutligen visar forskning att uteundervisning och vistelse i naturen minskar sjukfrånvaron för såväl barn som pedagoger.6

Fem fördelar med utomhusundervisning enligt forskningen

a a a

  1. Positiv effekt på inlärningsförmåga, arbetsminne och skolprestationer
  2. Ökar studiemotivationen, förbättrar självkänslan, impulskontrollen och samarbetsförmågan
  3. Jämnar ut skillnader mellan hög- och lågpresterande barn
  4. Sänker stressnivåer och minskar sjukfrånvaron
  5. En mer hälsosam livsstil på köpet

Noter

1. Faskunger, J., Szczepanski, A., Åkerblom, P. (2018) Klassrum med himlen som tak. En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Tankesmedjan Movium.

2. Åkerblom, P. (2005) Lära av Trädgård: pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet. Akademisk avhandling. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. ; Szczepanski, A., (2008). Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö. Licentiatavhandling. Linköpings universitet, institutionen för Kultur och kommunikation, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Linköping.

3. Cederberg, M. & Ericsson I. (2015). Physical activity and school performance: a survey among students not qualified for upper secondary school. Physical Education and Sport Pedagogy, 20(1), 45-66.

4. Bergström, L., Tronvik, H., (2012) Frisk i naturen. Ett nordiskt projekt. Nordiska ministerrådet.

5. MaryCarol R. Hunter, Brenda W. Gillespie och Sophie Yu-Pu Chen, (2019) Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers

6. Bergström, L., Tronvik, H., (2012) Frisk i naturen. Ett nordiskt projekt. Nordiska ministerrådet.