Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Allmänna villkor för aktiviteter

Dessa allmänna villkor samt arrangörens särskilda villkor är del av avtalet. I vissa fall har den lokala arrangören även ett eget avtal som här kallas arrangörens särskilda villkor. I dessa fall bildar arrangörens särskilda villkor tillsammans med dessa allmänna villkor avtalet. Om de allmänna villkoren och de särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren.

Paketresor

Vid aktiviteter som faller under kammarkollegiets begrepp paketresor skall Konsumentverkets allmänna resevillkor för paketresor gälla. En paketresa består av minst två av följande tjänster; transport, boende och eller turisttjänst (till exempel hyrbil, spa eller biljett till ett evenemang). Se även www.kammarkollegiet.se och www.konsumentverket.se.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot deltagaren för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet.

1.1.2 Om huvuddeltagaren eller deltagaren är under 18 år och deltar utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället om arrangören kräver det. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören om arrangören kräver det.

1.1.3 Arrangören ska hålla deltagaren underrättad om frågor av betydelse för deltagaren som sammanhänger med avtalet.

1.1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat deltagarens beställning och deltagaren inom avtalad tid betalat överenskommen avgift enligt arrangörens anvisningar.

1.1.5 Deltagaren är skyldig att kontrollera handlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast.

2. Deltagarens rätt vid återbud och avbokning

2.1 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat deltagarens beställning och deltagaren inom avtalad tid betalat överenskommen avgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören kan även i de särskilda villkoren ange att avtalet är bindande redan vid anmälan.

3. Deltagarens rätt att överlåta avtalet

3.1 Deltagaren får inte överlåta avtalet till någon annan om inte arrangören godkänner detta.

4. Arrangörens ändringar före start

4.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

4.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till deltagarens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

4.2 Deltagarens rätt att frånträda avtalet

4. 2.1 Deltagaren får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad arrangören åtagit sig.

4.2.2 Deltagaren ska inom skälig tid meddela arrangören om hen vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör deltagaren inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

4.3 Arrangörens och deltagarens rätt att frånträda sig avtalet vid ingripande händelser m.m.

4.3.1 Såväl arrangören som deltagaren har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av aktiviteten eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar aktivitetens genomförande eller förhållandena kring aktiviteten vid den tidpunkt då aktiviteten ska genomföras.

4.3.2 Arrangören har rätt att ställa in aktiviteten om arrangören bedömer att tillräcklig säkerhet inte kan garanteras.

4.3.3 Arrangören har rätt att ändra aktiviteten så att den kan genomföras på ett säkert sätt.

5. Reklamation och avhjälpande

5.1 Deltagaren får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören om felet. Detta bör om möjligt ske i samband med aktiviteten.

5.1.1 Utan hinder av punkt 5.1 får deltagaren åberopa fel om arrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

6. Deltagarens ansvar under aktiviteten

6.1 Arrangörens anvisningar

6.1.1 Deltagaren är skyldig att följa de anvisningar för aktivitetens genomförande som lämnas av ledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Deltagaren är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för aktiviteten och uppträda så att meddeltagare eller andra inte störs. Om deltagaren på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

6.2 Deltagarens ansvar för skada

6.2.1 Deltagarens är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som deltagaren genom vårdslöshet vållar arrangören.

6.3 Deltagarens ansvarar för formaliteter och förberedelser

6.3.1 Deltagaren är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter och förkunskapskrav för aktivitens genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, lämplig utrustning och tillräcklig fysisk förmåga.

6.3.2 Deltagaren är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören.

6.3.3 Deltagaren ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

6.4 Avvikande från arrangemanget

6.4.1 Deltagare som efter det att aktiviteten påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

7. Tvistlösning

7.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Giltigt från och med 2017-10-13

Kontakt

Kontakta oss på medlemsservice så hjälper vi dig! Maila oss på medlem@friluftsframjandet.se eller ring på 08-447 44 50.