Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöte 2022

Onsdagen den 16 mars kl 18 håller vi årsmöte i Sävedalens folkets hus. Välkommen!

Vill du delta på mötet via teams-länk? Klicka då här!

 

Dagordning vid årsmöte onsdagen 2022-03-16 i Folkets Hus i Sävedalen

1. Mötets öppnande.


2. Upprop av röstberättigade medlemmar.


3. Val av ordförande för mötet.


4. Val av sekreterare för mötet.


5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat.


6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.


7. Val av rösträknare.


8. Godkännande av dagordning.


9. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. (2021)

10. Revisorernas berättelse för samma tid (2021)


11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.


12. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar.


13. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet.


14. Behandling av inkomna ärenden/motioner.


15. Fastställande av arvode till styrelsen.


16. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår.


17. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse.

18. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

19. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval.

20. Val av valberedning.

21. Val av två revisorer enligt § 9.8.

22. Val av ombud till Regionstämman.

23. Övriga frågor.

24. Mötets avslutande.