Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöteshandlingar

Dagordning för Årsmöte 2023

Förslag dagordning Årsmöte Njurunda lokalavdelning Friluftsfrämjandets

Söndag 12 mars kl 14.00 Bergfotsstugan

1. Mötets öppnande

2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Godkännande av dagordning
9. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
10. Föredragning av revisionsberättelse
11. Fastställande av disposition av resultat
12. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
14. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
15. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
16. Behandling av inkomna ärenden/motioner
17. Fastställande av arvode till styrelsen
18. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets-räkenskapsår
19. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse (1 år)
20. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

(6 ledamöter, 2 suppleanter)
21. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval

val av 3 ledamöter 2 år

val av 2 suppleanter 1 år
22 Val av revisorer enligt stadgans § 9.8
23. Val av valberedning
24. Val av ombud till Regionstämma (3st)
25. Övriga frågor
26. Årsmötets avslutas, avtackning, utdelning Förtjänsttecken