Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Friluftsmiljö

2020-06-24

Friluftsmiljörådet arbetar för att säkerställa förekomst av och tillgång till en upplevelserik friluftsmiljö.

En viktig förutsättning för att Friluftsfrämjandet skall kunna bedriva verksamhet i enlighet med stadgarna och föreningens vision är tillgång till en friluftsmiljö. Med friluftsmiljö avses naturen och vissa idrottsanläggningar. För detta ändamål finns i regionen ett Friluftsmiljöråd. Rådet skall säkerställa förekomst av och tillgång till en upplevelserik friluftsmiljö.

Vikten av tillgång till Friluftsmiljö för alla

Vid riksstämman 2015 uppmärksammades vikten av att arbeta med friluftsmiljörelaterade frågor. Som en följd därav har ett nationellt Friluftsmiljöråd bildats. Detta välkomnar vi i Region Mälardalens Friluftsmiljöråd, vi har fått den nationella samarbetspartner vi länge önskat.

Friluftsmiljörådet i Region Mälardalen skall inom regionen säkerställa förekomst av och tillgång till en upplevelserik friluftsmiljö. Rådets vision är att garantera:

Närhet. Alla skall ha tillgång till natur och anläggningar inom rimligt avstånd.

Tillgänglighet. Natur och anläggningar skall vara tillgängliga för alla. 

Vi gör detta genom att bevaka följande områden:

Samhällsbyggnad. Verka för att stadsplanering och nyttjande av naturen sker på ett sådant sätt att närhet och tillgänglighet för medborgarna garanteras.

Allemansrätten. Detta är i första hand en fråga för det nationella friluftsmiljörådet. Friluftsmiljörådet i region Mälardalen deltar dock i debatten och hanterar regionala frågor (se t.ex. utbildning nedan).

Synlighet. Verka för att Friluftsfrämjandet aktivt deltar i samhällsdebatten kring vår friluftsmiljö.

Vi gör detta genom att agera på följande sätt:

Remissinstans/stöd. Svara på regionala remisser inom rådets ansvarsområde. Lämna stöd till lokalavdelningar som vill ha hjälp med att hantera lokala remisser.

Information. Informera, såväl internt som externt, om frågor som rör friluftsmiljön. Detta kan ske på olika sätt:
• Besök hos myndigheter och intresseorganisationer
• Besök hos lokalavdelningar

Medverkan. Eftersträva att Friluftsfrämjandet finns representerade i organ som hanterar frågor kring vår friluftsmiljö.

Utbildning. Verka för att kunskap om allemansrätten och den respekt och hänsyn med avseende på naturen som den innebär uppmärksammas vid utbildning av ledare och övriga medlemmar.

Att göra allt detta är omöjligt utan ett nära samarbete med regionens lokalavdelningar. På regional nivå kommer vi därför att bilda ett nätverk avseende friluftsmiljöfrågor. Nätverket kommer att bli ett forum för spridande av information, utbytande av erfarenheter och diskussion. Vi inbjuder härmed varje lokalavdelning att utse en medlem i nätverket och det är vår förhoppning att alla vill vara med.

Det regionala Friluftsmiljörådet behöver förstärkas. Vi inbjuder därför alla lokalavdelningar att nominera medlemmar till rådet.

Anmäl medlemmar i nätverket och nominera medlemmar till rådet till Hanna Bjärenstam.

Hanna Bjärenstam

Kontaktperson

hanna.bjarenstam@friluftsframjandet.se

08-556 307 46

Mini-magasin om Friluftsliv

Ett mini-magasin om friluftsliv och allemansrätten som delas ut gratis hela sommaren

Läs och sprid

Friluftsmiljörådet

Här hittar du en informationsfolder om Friluftsmiljörådet.

Se här

Stöd i remissarbete