Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Ur och Skur

I ur och skur startade i all enkelhet på Lidingö 1985. I dag finns verksamheten på omkring 200 förskolor och skolor upp till femte klass runt om i Sverige. Idén är enkel: Att med utomhuspedagogik låta barnen lära sig genom konkretas exempel i naturen. Teori och praktik kopplas alltid samman.
I ur och skur har vuxit fram ur Skogsmulle, startade på ett antal förskolor och används nu av omkring 30.000 barn och vuxna. Med tiden har pedagogiken spridit sig till Finland och snart står Japan i tur att prova på.
Oktober 2009 får I Ur och Skur Nordiska rådets stora pris.
I sin motivering till priset skriver Nordiska rådet: "Friluftsfrämjandets I Ur och Skur är ett lysande exempel på en verksamhet som bidragit till barnens välmående och förståelse för naturen i en tid då allt fler upplevelser förmedlas online.
I Ur och Skurs Metoder
Varför är I Ur och Skur så bra
Forskning och Rapporter


För barnen/eleverna
Grunden till ett aktivt liv genom friluftsliv och olika friluftsaktiviteter.
Tid och utrymme för fysisk rörelse. Rörelse som ger glädje.
Fin- och grovmotorisk övning och utveckling vilket leder till god kroppsuppfattning och en ökad självkännedom.
Hälsan stärks; friskare, tränar muskler och blir fysisk starkare.
Solljuset påverkar vakenheten, hjärnans utveckling och ger vitaminer, barnet blir piggt och vaket!
Möjlighet till reflektion, ro och avkoppling, mindre stressad, vilket är en grund till att lättare att ta till sig kunskaper och lättare till koncentration.
Kreativiteten utvecklas, i leken, i att undersöka och upptäcka.
Genusneutralt i skogens lekar och aktiviteter.
Färre konflikter med kamraterna då utrymmet är större och barnets egen fantasi bestämmer vad naturföremålet föreställer.
Får möjlighet till att skapa en naturkänsla och ett naturintresse genom positiva naturupplevelser under olika förutsättningar året om. Lär om allemansrätten.
En miljömedvetenhet som utvecklas genom åren. Förstår möjligheten till att påverka det som sker.
Empatisk- och socialutveckling; ta hand om och vårda, hjälpa varandra, lösa uppgifter tillsammans med andra.
Möjligheter att koppla ihop teori och praktik. Lära med alla sinnen ger fördjupad kunskap, sinnena minns kunskapen.
Se helheter och sammanhang arbeta ämnesövergripande.
Bildar begrepp och grundlägger matematiskt tänkande, lär i autentiska miljöer.

För föräldrarna
Aktiva, kreativ och glada barn.
Friska och starka barn.
Barn som utvecklar en lust till lärandet.
Möjlighet att idka olika sorters friluftsaktiviteter tillsammans med sina barn.
Möjlighet till kunskaper om natur och friluftsliv och chans att utveckla sitt eget friluftsliv.
Mer miljömedvetna genom barnens påverkan.
Möjlighet att delta i verksamheten och att stödja verksamheten på olika sätt.
En nära kontakt med ledarna som har en nära kontakt med ditt barn.
Välutbildade ledare.
Mer tvätt och packning :-).
 
För ledare och förskolan/skolan/familjedaghem
Metoder för att nå läroplanens mål.
Utbildning, fortbildning och ett nätverk.
Kvalitativa metoder för sin utomhusverksamhet/utomhuspedagogik och friluftsliv.
Friska aktiva pedagoger.
Flexibla och engagerade pedagoger som tycker om och ser möjligheter i arbetet.
Pedagoger som är utbildade i ledarskap och leder barnen/eleverna mot målen.
Pedagoger som använder sig av dialog och reflektion i sitt ledarskap.
En profil med kvalitet.
Marknadsföring, material och litteratur.
 
För samhället
Fler som tidigt utvecklar en miljömedvetenhet för en hållbar utveckling.
Internationella studier visar att lek och vistelse i naturen före elva års ålder ökar miljömedvetenheten.
Färre vab- och sjukdagar för arbetande föräldrar genom att barn och vuxna är friskare.
Fysiskt aktiva barn mindre ohälsa.
Friska anställda.
Traditionellt bevarande av att kunna åka längdskidor, skridskor och att använda det naturnära friluftslivet.
Kulturhistoriska värden bevaras när intresset för det stärkts.
Allemansrätten värnas om och ett intresse för bevarande av naturnära miljöer.

Förskolor/dagbarnvårdare:
I Ur och Skur Grodan
Annerovägen 6 
08-626 9071
Föräldra/personal kooperativ
I Ur och Skur Skogsbrynet
Skogstorpsvägen 372
08-352 554
Personal kooperativ ekonomisk förening
I Ur och Skur Skogsigelkotten
Västerled 20
08-754 84 82
Föräldrar kooperativ
I Ur och Skur Tigertassen
Soldatvägen 44
08-754 64 10
DBV privat
I Ur och Skurkojan
Lomv.23 (Box 8059)
08-792 02 01
Personal kooperativ ekonomisk förening
  
Här hittar du sammanställda citat från forskare samt forskningsrapporter som handlar om friluftsliv och utomhuspedagogik för barn och ungdom.
 
Läs rapporten Rain or shine schools in Sweden Report (pdf)
Läs uppsatsen Utomhuspedagogik för hållbar utveckling (pdf)
 
Friluftsliv för barn ger färre sjukskrivna vuxna
När barn rör sig utomhus, på ett naturligt sätt i en naturlig miljö utvecklas motorik, styrka och
smidighet. Ny forskning visar att friluftsliv och fysiska aktiviteter i naturen har stor betydelse för barns utveckling, fysiskt och intellektuellt. Barn på förskolor med mycket uteverksamhet, som I Ur och Skur, är mätbart friskare än andra barn.

”Vi är gjorda för rörelse och en allsidig utveckling förutsätter rörelse. För att träna koordination, kroppsuppfattning och rörelse behövs omväxlande underlag, som i en skog eller på ett berg.”
Britt Louise Theglander, konsult i utbildningsfrågor och med. kand i hjärnans funktioner och inlärningsneurologi hävdar att hjärnbarken måste vara vaken för att lagra kunskap och det är den bara när vi rör oss.

”Att röra sig i kuperad terräng, att klättra och smyga ger både bättre kroppshållning, balans och mindre fetma.”
”Barn på I Ur och skurdagis har lägre sjukfrånvaro än barn på andra förskolor. Mindre trängsel som motverkar smittspridningen är en orsak, en annan att utemiljön är mindre stressig.”
Margareta Söderstöm, distriktsläkare för avd allmänmedicin på Vasa sjukhus i Göteborg som genomförde studien.
– I Friluftsfrämjandets I Ur och Skurförskolor tycks barnen ha goda förutsättningar för ett hälsosamt liv. Vår ettåriga undersökning visade att sjukfrånvaron var betydligt lägre än sjukfrånvaron i traditionella daghem. Den viktigaste faktorn är trängseleffekten. Det blir en utspädningseffekt av alla virus och bakterier som rör sig runt varje barn. Att expandera rummet genom att gå ut med barnen är en mycket god idé.

”Barn på förskolor utvecklas bättre vid naturkontakt.”
”Barn på I Ur och Skur är fyra gånger friskare än barn på traditionella förskolor.”
Patrik Grahn, docent och forskningsledare på Institutionen för landskapsplanering vid Statens Lantbruksuniversitet, har studerat två daghem med jämbördiga förhållanden och barn från samma socioekonomiska miljöer. I Ur och Skurförskolan Statarlängan ligger i utkanten av samhället, det traditionella dagiset Lekatten ligger mitt i samhället. Lekatten har mycket gott rykte och stor satsning på utemiljön och exkusiva lekredskap.
– Våra mätningar under ett år visar att motoriken hos barnen på I Ur och Skur utvecklas bättre. De blir starkare, får bättre balans och blir vigare. De är dessutom hemma på grund av sjukdom en fjärdedel så ofta som barnen på det traditionella dagiset.
– När det gäller koncentrationsförmågan är barnen på I Ur och Skur mer än dubbelt så koncentrerade. De visar frustration sex gånger mer sällan, rastlöshet elva gånger så sällan samt är mer hänsynsfulla mot kamrater.