Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte för 2019

Årsmötet är ett äventyr - anmäl dig!

 

Verksamhetsberättelse för Norrviken år 2019

 

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse med tillhörande årsredovisning (ÅR) för föreningens 19:e verksamhetsår.

Styrelsen har bestått av åtta ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens tre verksamheter, kajak, långfärdsskridsko och MTB, en suppleant för vardera kajak och skridsko, samt en adjungerad i datafrågor. Styrelsen har sedan årsmötet för 2018, haft fyra protokollförda styrelsemöten.

Föreningen har haft 21 kajakledare9 skridskoledare, varav ca 8 ledare är aktiva i båda de verksamheterna, samt 5 MTB-ledare. Antalet aktiva medlemmar var vid årets utgång 562, vilket är en ökning med 2 medlemmar jämfört med förra årets siffra. Under året har vi aktivt jobbat med att informera de deltagare som ej är medlemmar om möjligheten att bli det. Vi har också gått ut med ett mail till de medlemmar som missat att förnya sitt medlemskap.

 

Gemensamma aktiviteter

Under 2019 har vi inte genomfört några gemensamma aktiviteter för alla ledarna inom de tre grenarna.

 

Verksamhetens information till medlemmarna

Vi använder Friluftsfrämjandets hemsida; www.friluftsframjandet.se/norrviken för information och bokning till äventyr för kajak och MTB.

Skridskoverksamhetens utbud hanteras på Skridskonätet, www.alliansen.net.

Alla tre grenar använder sig av FB.

För vissa sammanhang används även mail för att nå ut med information.

 

Kommunens arbete

Sollentuna kommun har budgeterat och planerar för att bygga ett Sjösportcentrum vid Norrviken IP.

Vi kommer att följa den utvecklingen och vår delaktighet projektet kommer att undersökas under året.

 

 

Kajakverksamheten

Vi har vår stationära förvaring av kajaker vid Norrviken och har ett bra samarbetet med Kanotklubben (SKS). Vår kajakplats har varit bra, det har varit enkelt med ”Prova på” verksamheten och det har varit lätt att lasta kajaker inför kommande turer. Dock är allt lite osäkert eftersom det planeras ett ”sportcenter” i Norrviken. När allt startar eller när det blir klart vet vi mycket lite om än så länge.

Planeringen som styr kajaktur-utbudet görs redan i november året innan, vilket kan medföra vissa förändringar när vi väl är framme vid årets paddelsäsong. Anmälningarna görs endast via främjandets äventyrs kalender och det har gett ett tillskott av fler nya deltagare. Under maj månad hade kajakledarna traditionsenligt plastparty där samtliga kajaker rustades för kommande turer. Året inleddes med 2 tillfällen för säkerhetsövningar i bassäng. Från maj till augusti har prova-på-paddlingarna genomförts, vilket givit många nybörjare möjlighet att bekanta sig med kajaken.

 

Genomförda aktiviteter under 2019:

 

Ledaraktiviteter

1 bassängövning

1 helg på Kalholmen

Besök på Sjöräddningens station, Dalarö

Hjälpt Sollentuna Kanot med iläggning och upptag av bryggor

Plastparty i maj

Städdag och genomgång av kajaker efter sommarens turer

 

Dagsturer

 • 2 bassängövningar
 • Ängsö över dagen
 • Stockholmsnatta
 • Vällt snällt i Norrviken
 • Gryningstur
 • Norrviken gonatta
 • Prova-på i Norrviken, 3 tillfällen på försommaren och 4 på sensommaren/hösten

 

Helgturer

 • Ängsö över helgen
 • Inte bara från A till B – teknikövningar
 • Kräfttur
 • Sommaren möter hösten
 • Färnebofjärden
 • I väntan på advent

 

Längre turer

 • När våren möter sommaren
 • Åland

 

Totalt genomfördes 22 turer, och 2 turer fick ställas in.

 

En planeringshelg för att summera årets turer och planera 2020 års verksamhet har genomförts. Utbudet till nästa säsong kommer att vara på liknande nivå. Kajakanmälan planeras att komma igång i mars, efter vi har haft vårt årsmöte.

 

Norrviken har en Facebook-sida där vi lägger in lite information om kommande och genomförda turer.

 

Långfärdskridsko

Verksamheten i Norrviken omfattar utbildning av nybörjare samt turer, både för nybörjare och för vana åkare.


Norrviken erbjöd kurser och turer för medlemmar och icke medlemmar.
Ett stort antal turer erbjöds även i samarbetet i Stockholmsalliansen där Friluftsfrämjandet Norrviken, Stockholm och Enskede samarbetar för att erbjuda en mer omfattande turverksamhet. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda bussturer till de bästa isarna, även om det inte finns i närområdet. Tillsammans är vi ca 15 aktiva ledare och erbjuder turer i spännvidden nybörjare och vana åkare i grupp tempo 3,4 och 5 

 

En kort sammanställning av turer där Norrviken-ledare har medverkat skridskosäsongen 2018/2019

 

Totalt genomfördes 43 olika turer, vid 13 olika tillfällen under säsongen.

 • Turerna genomfördes i Alliansens regi
 • 424 personer deltog i utlysta turer
 • 111 nybörjare deltog på turerna på naturis
 • 27 ledaruppdrag, av ledare i Norrviken
 • 70 Deltagare deltog i Teknikträning på Östermalms IP under två måndags kvällar
 • Mestadels av turerna blev med bilar till isen
 • Det blev 5 bussturer till isarna


Säsongen 2018/2019 var skridskomässigt ett normal år för skridskoåkning.
Alla turer utfördes i samarbetsgruppens Alliansens regi.

Vi besökte bl.a. Salasjöarna, Båven, Mälarisar vid Strängnäs, Marvikarna mm

 

 

Kursverksamhet

På nybörjarkursen 2019 deltog 25 personer för Norrviken.
Kursen omfattar två teorikvällar, och två teknikkvällar på Östermalms IP och två halvdagsturer på naturis. Tre nybörjarturer på naturis erbjöds. 

Teknikkvällar

En annan viktig aktivitet som fortlöper är de teknikkvällar på Östermalms IP som genomförs i Friluftsfrämjandets regi, alltid på måndagskvällar. Här har Norrvikens ledare varit väl representerade och vi kan se en tydlig förbättring i teknik för de medlemmar som tagit chansen att vara med och finputsa på sin teknik.
Vi såg en ökning för deltagare på Östermalms IP då vi har inför anmälning till aktiviteten

 

 

MTB

Under året har det genomförts 30 turer, 24 kvällsturer och 6 lite längre dagsturer med fikapaus.
3st har gått ledarutbildningen under året så nu är vi 5st ledare

 

I år har vi kört med 3 stycken grupper, grön (nybörjar tempo), blå (lätt tempo) och röd (medeltempo)

 

Säsongen har varit från april till och med november. Deltagargenomsnittet har varit 20 personer med 43 stycken som mest, fördelat på ca 80% medlemmar och 20% icke medlemmar, sammanlagt har det varit drygt 600 deltagare under året, en ökning mot 2018. Under året har vi också haft hjälp av tre stycken hjälpledare.

Under året har kvällsturerna genomförts på Järvafältet, Rösjön, Runby Upplands Väsby och Vallentuna. Dagsturerna har genomförts på Lovön Ekerö, Järvafältet, Runby och Vallentuna. Under 2020 planerar vi att köra på liknande sätt.

 

Vi tackar alla glada cyklister som deltagit under året!

/MTB Ledarna

 

 

Ekonomi

Intäkterna för 2019 redovisas till 217 220 kr, en minskning med 46 596 kr jämfört med föregående år. Främsta anledningen till minskningen jämfört med föregående år beror på färre helgturer för kajak och vi har heller inte genomfört någon försäljning av kajaker som vi gjorde 2018.

Utgifterna för 2019 redovisas till 212 660 kr, en liten ökning med 3 861 kr från föregående år. I budgeten för 2019 avsatte vi totalt 75 500 kr av eget kapital som investering i ledarkläder, ledarutrustning samt ledarutbildningar fördelat på alla tre grenar. Jämfört med budgeten för 2019 låg utfallet för intäkterna, med den extra utbildnings-investeringen inräknad, 2% under budget, samt utfallet för utgifterna 28% under budget.

Norrvikens andel av medlemsavgiften för 2019 landade på 50 100 kr. Medlemmens intresseområde kan hänföras till något av Norrvikens tre aktivitetsområden, kajak, skridsko och MTB. Många medlemmar är aktiva i flera av verksamheterna och kanske även aktiv i andra lokalavdelningar. Medlemmen betalar sin avgift till Friluftsfrämjandet centralt, som sedan fördelar en andel av avgiften till lokalavdelningarna, Vid anmälan som ny medlem anger man vilken lokalavdelning man vill tillhöra. Uppgiften kan ändras på medlemmens begäran.

 

Resultat

För verksamhetsåret redovisar föreningen ett överskott på 4 560 kr.

Kajakverksamheten redovisar ett överskott på 34 224kr. Kajaks intäkter uppgick till 128 700 kr . Överskottet beror till största delen på lägre utgifter än budgeterat. Färre och billigare ledaraktiviteter, färre och lägre kostnad på utbildningar samt lägre kostnader i samband med turer.

Intäkterna från turavgifterna blev 5% lägre än budgeterat (budget 135 tkr, utfall 128,7 tkr) och 18% lägre jämfört med föregående år.

Kostnaderna för kajak blev lägre än budgeterat (budget 160,5 tkr, utfall 94,5 tkr), främst beroende på några ledaraktiviteter som inte kunde genomföras, ledarutbildningar som blev billigare än förväntat, samt lägre kostnader i samband med att några helgturer fick ställas in. Övriga kostnader består av material och underhåll till kajakerna, containern och släpvagnen, försäkringar, utlägg i samband med turer och ledarhelger samt slitageersättning till ledarna.

 

Långfärdsskridskos resultat redovisar ett underskott på -6 931 kr. Verksamhetens intäkter består enbart av deltagare till skridskoutbildningar och intresset varierar förstås beroende på tillgången till isar. Utgifterna utgörs av utbildning av ledare, inköp av utbildningsmaterial, lokal i samband med utbildningar, avgift till Skridskonätet och en mindre slitageersättning till ledarna. Investeringsbidraget för skridsko användes till nya skridskokartor till ledarna. Långfärdsskridskos intäkter för skridskoutbildning uppgick till 11 450 kr. I årets budget lade vi till ett investeringsbidrag för skridskokartor på 10 000 kr, därmed blev intäkterna 21 450 kr (budget 23 000), utgifterna 18 381 (budget 21 500), och totalen därmed +3 068 kr.

 

MTB-intäkterna har ökat stadigt sedan verksamheten startade 2016 och uppgick i år till 26 970 kr. Deltagandet på kvälls- och dagsturerna har varit högre än förväntat vilket gör att trots att helglägret inte kunde genomföras som planerat, så når MTB ett resultat på intäkterna som är nästan lika högt som budgeterat (budget 28 650 kr). Här hade vi budgeterat ett investeringsbidrag på 10 500 kr för utbildning av ledare. Utgifterna för verksamheten (17 928 kr) är ledarutbildningar samt slitageersättning till ledarna, så totalen med investeringsbidraget slutar på +9 042 kr.

Intäkter och kostnader, för de gemensamma verksamheterna, redovisas till ett netto på -31 775 kr. Intäkterna, som enbart består av medlemsavgifter från Friluftsfrämjandet, blev något högre än föregående år, 50 100 kr (+1 829 kr jmf med 2018) och enligt budget (50 tkr).

De gemensamma utgifterna (totalt 81 875 kr) består av kostnad för årsmötet (lokal, förtäring, föreläsare, avtackning), ledarträff, bank- och Internet-avgifter, styrelseersättning, uppvaktning vid jämna år för aktiva ledare, och andra övergripande och gemensamma kostnader. I denna kostnad ingår också de ledarkläder vi köpt in och hade med i budgeten som investeringsbidrag på 35 000 kr.

 

Kapital

Eget kapital, dvs överskott som skapats och samlats upp under drygt 19 års verksamhet, uppgår vid 2019 års utgång till 459 083 kr.

 

Avslutning

Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser fram emot ett trevligt och händelserikt 2020 med många turer både i kajak, på skridskor och med cykel.

 

Sollentuna  januari 2020

Friluftsfrämjandet Norrviken

 

 

Styrelsen

 

Lars Sundström                     Elisabeth Nagy                      Anneli Risberg        

Ordförande                            Sekreterare                            Kassör

 

Ewa Nilsson                          Staffan Dahlström                 Fredrik Holmberg

Grenledare kajak                    Grenledare skridsko             Grenledare MTB

 

Stina Marin                             Urban Lennartsson

Suppleant kajak                      Suppleant Skridsko