Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Dagordning årsmötet 2021

Årsmöte i Norrtälje lokalavdelning

 • Mötet öppnande
 • Upprop av röstberättigade medlemmar
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
 • Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
 • Val av rösträknare
 • Godkännande av dagordning
 • Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse för samma tid
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
 • Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 • Behandling av inkomna ärenden/motioner
 • Fastställande av arvode till styrelsen
 • Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- räkenskapsår
 • Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
 • Bestämmande av antalet ledamöter samt eventuella suppleanter
 • Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer enligt stadgans 9.8
 • Val av ombud till regionstämman
 • Övriga frågor