Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Dagordning årsmötet 2021

Årsmöte i Norrtälje lokalavdelning

 • Mötet öppnande
 • Upprop av röstberättigade medlemmar
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
 • Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
 • Val av rösträknare
 • Godkännande av dagordning
 • Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse för samma tid
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
 • Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 • Behandling av inkomna ärenden/motioner
 • Fastställande av arvode till styrelsen
 • Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- räkenskapsår
 • Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
 • Bestämmande av antalet ledamöter samt eventuella suppleanter
 • Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer enligt stadgans 9.8
 • Val av ombud till regionstämman
 • Övriga frågor